Kapvergunning

Voor het verwijderen van een boom is in bepaalde gevallen een vergunning vereist. In het 'beslissingsdiagram kappen van bomen' kan je stapsgewijs te weten komen wat voor jouw boom of bomen en perceel van toepassing is.

Bomen in bosverband

Wil je enkele bomen uit een bos kappen of het bos uitdunnen, dan moet je een kapmachtiging bij het Agentschap voor Natuur en Bos aanvragen en niet bij het gemeentebestuur.

Bij een gedeeltelijke of volledige ontbossing (bv. voor een woning) moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij het gemeentebestuur.

Beschik je over een goedgekeurd bosbeheerplan, dan moet je geen vergunning aanvragen. Kappingen kunnen dan onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.

Let wel: de term 'bos' wordt in het Bosdecreet heel ruim opgevat. Er kan ook een bos staan in bijvoorbeeld een woon- of industriegebied. Om zeker in orde te zijn, kan je best contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bomen niet in bosverband

Voor het kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een omgevingsvergunning nodig. Een 'hoogstammige boom' is elke boom die op een hoogte van een meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum een meter heeft.


Een omgevingsvergunning is niet nodig voor

 1. het vellen van hoogstammige bomen, indien aan al de volgende vereisten voldaan is:
  • ze maken geen deel uit van een bos
  • ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin, of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied
  • ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen
 2. het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester
 3. het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen
 4. het vellen van hoogstammige bomen die deel uitmaken van systemen voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, toegepast op een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en waarvan de aanmelding via de verzamelaanvraag en het aanplanten van de bomen is gedaan na 1 juni 2012
 5. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de leidingbeheerder:
  • in de beschermde of voorbehouden zone aan weerszijden van bestaande ondergrondse vervoersinstallaties voor gas of vloeistof
  • in de veiligheidsstrook van 25 meter aan weerszijden van bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen
  • in de veiligheidsstrook van vijf meter aan weerszijden van bestaande ondergrondse hoogspanningslijnen
 6. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, door of op verzoek van de spoorwegbeheerder, in toepassing van artikel 2 en 4 van de wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen, als aan een van volgende voorwaarden is voldaan
  • de hoogstammige bomen zijn gelegen binnen een ruimte van twintig meter van de vrije rand van de bestaande spoorweg
  • de hoogstammige bomen zijn hoger dan de afstand tussen de voet van de boom en de vrije rand van de bestaande spoorweg
 7. het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.