Sloopafval

Je wilt een bestaande woning renoveren of slopen?
Hier vind je richtlijnen over het inzamelen en verwijderen van sloopafval.

Mag ik zelf sloopwerken uitvoeren? Is er een regelgeving?
In principe mag iedereen een gebouw slopen. Je bent wel verplicht het gevaarlijke afval gescheiden te houden van het andere afval. Dit afval mag enkel worden afgevoerd door een erkende overbrenger voor gevaarlijk afval.

Je hebt een bouwvergunning nodig voor het slopen of het (grondig) renoveren van een gebouw. In de toekomst zal de bouwheer een selectief sloopbestek moeten voegen bij de bouwaanvraag.

Ben je van plan om een gebouw dat geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen had en met een bouwvolume van meer dan 1000m³, te slopen of ontmantelen? Raadpleeg hier dan de folder 'selectief slopen en ontmantelen van gebouwen' voor specifieke informatie.

Welke afvalstoffen ontstaan er bij het slopen? Welke zijn gevaarlijke afvalstoffen?

Sloop- en bouwafval bestaat uit volgende fracties: de steenachtige fractie (95%) en de niet-steenachtige fractie (5%). De steenachtige fractie bestaat uit zijn beurt uit de inerte fractie (betonpuin, steenpuin, keramiek, natuursteen, niet-vervuild glasafval of een mengsel van deze afvalstoffen) en asfaltpuin. De niet-steenachtige fractie bestaat uit een recupereerbare fractie (houtafval, kunststoffen, oude metalen, papier en karton) en een niet- of moeilijk recupereerbare en/of scheidbare restfractie.

In het bouw- en sloopafval vind je regelmatig nog asbest onder de vorm van asbestcementhoudende leien of golfplaten. Alle asbesthoudend bouwmateriaal is gevaarlijk afval en moet afzonderlijk ingezameld worden.

Bouw- en sloopafval kan ook nog ander gevaarlijk afval bevatten, zoals restanten en verpakkingen van verven, vernissen, houtveredelingsmiddelen, lijmen, kitten, afbijtmiddelen, afvalolie, teerhoudend afval,…

Waar naartoe met asbesthoudend bouwafval?
Hou asbestcementplaten of –leien bij de sloop zo intact mogelijk. Meng de platen bij de afvoer niet met ander puin zodat het niet terechtkomt in een puinbreker. Voer het asbestafval af naar het containerpark of naar een vergunde stortplaats. Dit mag je als particulier zelf doen.

Bij sommige asbesthoudende afvalstoffen zijn de asbestvezels minder hecht gebonden dan bij asbestcement. Afbraak en de verwijdering ervan doe je best niet zelf maar laat je over aan een gespecialiseerde onderneming.

Selectief slopen
Selectief slopen is het afzonderlijk demonteren, het tijdelijk opslaan en/of het verder uitsorteren op de werf zelf van stromen welke gerecupereerd kunnen worden, welke de recuperatie van andere stromen in het gedrang kunnen brengen en/of welke schadelijk kunnen zijn voor mens en/of milieu. Buiten het gevaarlijke afval zijn er momenteel nog geen verplichtingen rond selectief slopen. Toch geniet selectief slopen de voorkeur. Selectief slopen brengt soms praktische problemen met zich mee: een hogere kostprijs (dit is niet steeds het geval) en plaatsgebrek op de werf om afzonderlijke containers te plaatsen.

Selectief slopen kan je in de praktijk als volgt aanpakken: laat het aanwezige asbest verwijderen door een erkende firma. Sorteer dan volgende fracties uit in afzonderlijke containers: de steenfractie, het gevaarlijk afval (batterijen, gasontladingslampen, olie, vetten, verfrestanten, oplosmiddelen, inkten) en de restfractie. Als er veel metaal bij de sloop is, kan je dit ook apart houden. Verwijder elke fractie op de wettelijke wijze. Gevaarlijke afvalstoffen mogen enkel van de werf afgevoerd worden door een erkende overbrenger voor gevaarlijk afval.

Meer weten?
Je vindt meer informatie op www.ovam.be.