Bebossen

Voor het bebossen van een grond is in bepaalde gevallen een vergunning vereist. De bestemming van je grond volgens het gewestplan is hiervoor bepalend. Bij bebossingsprojecten kan Bosgroep Zuiderkempen vzw je begeleiden. De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor het bebossen van landbouwgronden.

Bebossen van gronden in agrarisch gebied op het gewestplan

Volgens het veldwetboek (artikel 35bis, §5) is het in de agrarische gebieden slechts toegelaten om over te gaan tot bosaanplantingen na het verkrijgen van een vergunning afgeleverd door het schepencollege. Het veldwetboek bepaalt verder dat de bosaanplanting in of naast agrarisch gebied verboden is op minder dan 6 meter van de scheidingslijn.

  • Door een eenvoudig schrijven aan de gemeente kan je de bebossingsvergunning aanvragen. Vermeld hierin de exacte locatie van je percelen en alle argumenten die je kan aanhalen ten gunste van de geplande bosuitbreiding (geen of beperkte landbouweffecten, nabijheid tot bestaand bos, geen andere natuurwaarden die geschaad worden, aanleg van toegankelijk bos ...).
  • Stuur je aanvraag steeds aangetekend op, of geef ze, tegen gedateerd ontvangstbewijs, af bij de gemeente.
  • Indien de gemeente niet binnen de 30 dagen antwoordt, wordt de vergunning als verleend beschouwd.
  • Bij weigering van de vergunning kan de aanvrager binnen een maand na kennisgeving beroep instellen bij de bestendige deputatie.

Bebossen van gronden in bosgebied op het gewestplan

Je kan zonder vergunning bebossen. Maar je moet de afstandsregels van het veldwetboek naleven. Er is één uitzondering: in historisch permanent grasland is wel een vergunning nodig. Meer info bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bebossen van gronden met groene bestemmingen op het gewestplan

Dit zijn o.a. natuurgebieden en gebieden van het Vlaams ecologisch netwerk. Je moet steeds het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos inwinnen. Indien positief, kan je overgaan tot bebossing. De afstandsregels van het veldwetboek moet je naleven.