Bekendmaking Beslissing Plan-MER-plicht

Op 31 januari 2024 nam het team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving een beslissing over de Plan-MER-plicht van de aanvraag tot Planologisch Attest van Bosmans Slaapcomfort (Liersesteenweg 147 in Heist-op-den-Berg).

Het team Omgevingseffecten ontving op 13/10/2023 het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota en de adviezen) dat Bosmans Slaapcomfort liet opstellen in functie van een aanvraag tot planologisch attest. Over/op deze versie van het screeningdossier had het team Omgevingseffecten nog enkele vragen/opmerkingen, onder andere over de leesbaarheid van het document en de onduidelijkheden en tegenstijdigheden aanwezig in het document.

Op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer werd een mobiliteitstoets toegevoegd en de screeningsnota werd grondig aangepast. Deze aanpassing alsook de mobiliteitstoets werden niet opnieuw voorgelegd aan de adviesinstanties. Daarom werd door team Omgevingseffecten op 19/12/2023 gevraagd om de nodige aanpassingen te doen i.v.m. eerder genoemde vragen/opmerkingen alsook de nota nogmaals ter advies voor te leggen. Op 20/12/2023 werd een nieuwe adviesvraag verstuurd vanuit Bosmans Slaapcomfort waarop de aangeschreven instanties tot en met 19/01/2023 hun advies konden geven. Hierop werd het aangevulde screeningsdossier opnieuw ingediend bij het team Omgevingseffecten op 23/01/2024.

Het team Omgevingseffecten is van oordeel dat in het screeningsdossier duidelijk wordt aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. Bijgevolg bevestigt het team Omgevingseffecten dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Bovenvermeld dossier en bijhorende beslissing kunnen worden geraadpleegd onder het nr. SCRPL23006 via https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank of bij Loket Bouw en Milieu, Leopoldlei 40, na afspraak via 015 46 14 00 of leefomgeving@heist-op-den-berg.be.