Bestemming en voorschriften

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Een ruimtelijk uitvoeringsplan of  RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast: 

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, vormen - als het RUP eenmaal is goedgekeurd - de basis bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Een gemeentelijk RUP is een van de vele instrumenten om de acties die opgenomen zijn in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit te voeren.

Er worden ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt op drie bestuurlijke niveaus. Er zijn dus gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De geldende RUP's, PRUP's en GRUP's in Heist-op-den-Berg kan je raadplegen op de pagina Ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestplannen
Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen andere stedenbouwkundige voorschriften gelden. De gewestplannen kunnen geraadpleegd worden op de site van Geopunt Vlaanderen.

Plannen van aanleg (BPA en APA)
BPA’s, bijzondere plannen van aanleg, zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. 

De geldende BPA's in Heist-op-den-Berg kan je raadplegen op de pagina Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Verkavelingen
Op bepaalde percelen kunnen verkavelingen van toepassing zijn.

Een verkaveling is een groepering van percelen die ontstaan is door het opdelen (door de eigenaar) van een groter terrein in ‘kavels’. Bij iedere verkaveling worden ‘verkavelingsplannen’ opgemaakt. De verkavelingsplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften bepalen de aard van mogelijke bebouwing: vrijstaand, halfopen bebouwing of rijwoning. Verder worden in de plannen de minimale en maximale bouwbreedte en bouwdiepte, kroonlijsthoogte en nokhoogte en de toegestane gevelmaterialen vastgelegd.

De gemeente beschikt over een goedgekeurd plannenregister, waarin al deze plannen nauwkeurig zijn opgetekend en waaruit officiële uittreksels gemaakt kunnen worden.

Bij de dienst Loket Bouw en Milieu kan je navragen of er al dan niet een goedgekeurde verkaveling van toepassing is op jouw perceel.

Externe links