Bestemmingen en voorschriften

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden, zoals wonen, bos, economie, landbouw.

bestemmingsplan

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast: 

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Er worden ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt op drie bestuurlijke niveaus. Er zijn dus gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Geldende RUP's, PRUP's en GRUP's in Heist-op-den-Berg kan je raadplegen op de pagina Ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestplannen
Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan op geldt. De gewestplannen kunnen geraadpleegd worden op de site van Geopunt Vlaanderen.

Plannen van aanleg (BPA en APA)
BPA’s, bijzondere plannen van aanleg, zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. 

Geldende BPA's in Heist-op-den-Berg kan je raadplegen op de pagina Ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Verkavelingen
Op bepaalde percelen kunnen verkavelingen van toepassing zijn.

Een verkaveling is een groepering van percelen die ontstaan is door het opdelen (door de eigenaar) van een groter terrein in ‘kavels’. Bij iedere verkaveling worden ‘verkavelingsplannen’ opgemaakt. De verkavelingsplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften bepalen de aard van mogelijke bebouwing: vrijstaand, halfopen bebouwing of rijwoning. Verder worden in de plannen de minimale en maximale bouwbreedte en bouwdiepte, kroonlijsthoogte en nokhoogte en de toegestane gevelmaterialen vastgelegd.

De gemeente beschikt over een goedgekeurd plannenregister, waarin al deze plannen nauwkeurig zijn opgetekend en waaruit officiële uittreksels gemaakt kunnen worden.

De Administratie Leefomgeving kan je zeggen of er al dan niet een goedgekeurde verkaveling van toepassing is op jouw perceel.

Contactinformatie