RUP landschaps- en sportpark Hof van Riemen

De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Landschaps- en sportpark Hof van Riemen met inbegrip van het onteigeningsplan voorlopig vastgesteld. Het centrale uitgangspunt van dit plan is het creëren van een multifunctioneel landschaps- en sportpark waar een aantal bestaande en nieuwe functies ondergebracht kunnen worden. Het sportpark zal de ruimte krijgen om een aantal reeds aanwezige sportfaciliteiten te behouden, te verschuiven en/of uit te breiden en nieuwe sportfaciliteiten te integreren. Zo wordt de mogelijkheid geboden om de huidige voetbalinfrastructuur te reorganiseren en is ruimte voorzien voor een nieuw zwembad en bijkomende nieuwe sportvelden.

De recreatiezone en de verschillende functies erin zijn verbonden via verschillende wandel- en fietswegen. De bestaande woningen vormen de rand van het landschaps- en sportpark en zullen aansluiten met het groene karakter van het park. De bestaande zonevreemde woningen blijven behouden en worden volledig geïntegreerd in het park. De ingesloten natte ruimten gelegen tussen Boektestraat en spoorwegberm worden bestemd als natuur-ecologische zone.

Meer details over deelgebieden en over verkavelingen en deelplannen die bij inwerkingtreding van dit RUP opgeheven worden, kan je onderaan terugvinden.

Het volledige plan ligt elke werkdag ter inzage van de bevolking vanaf 11 februari 2014 tot en met 11 april 2014 bij de afdeling Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg, tijdens de normale openingsuren van deze dienst.

Opmerkingen en bezwaren aangaande het ontwerp moeten schriftelijk worden ingediend bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, en dit aangetekend of tegen ontvangstbewijs op de afdeling Bouw en Milieu (Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg) vóór 12 april 2014.

Landschapsstudie

Het gemeentebestuur plant een studie waarbij een ontwerp gemaakt wordt voor het volledige plangebied van dit RUP. Tijdens de opmaak van dit ontwerp zal er een participatieproces opgestart worden met alle omwonenden en geïnteresseerden, om te komen tot een landschapsinvulling rekening houdend met het terrein, het water in dit gebied, mobiliteitsvereisten, landschappelijke kenmerken, enz. Zo wil men tegemoetkomen aan de bezorgdheden vanuit de omgeving.
Op deze manier wordt het landschapsontwerp de concrete vertaling van het RUP.