Bezwaar indienen

Als je niet akkoord gaat met een gevestigde belasting, kan je een bezwaarschrift indienen volgens de procedure voorzien op de achterzijde van uw aanslagbiljet.

Een bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en vermeldt minimaal:

  • Naam en adres
  • Het nummer (‘kohierartikel’) dat op je aanslagbiljet staat
  • Een motivering met de redenen van het bezwaar (voeg eventueel bewijsstukken toe)

Je richt het bezwaarschrift aan Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg, college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg.

Je kan een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante betaling.

Is je bezwaarschrift laattijdig, dan kan een ontheffing van de belasting enkel nog als er sprake is van een dubbele belasting, een materiële vergissing (zoals optelfout, lees- of schrijffout) of een nieuw feit of bewijs dat niet binnen de bezwaartermijn kon worden voorgelegd. Na 5 jaar is dat niet meer mogelijk en is de belasting absoluut definitief.