Aankoop grond

Je laat je oog vallen op een perceel grond dat je bevalt om er het huis van je dromen op te bouwen? Correcte en volledige informatie vooraf is dan van vitaal belang.

Plannen en plannenregister

Voor de juiste situering van een goed kan je op de afdeling Bouw en Milieu de ‘kadasterplannen’ inkijken. Dit zijn jaarlijks bijgewerkte plannen waarop alle bebouwde en onbebouwde percelen getekend zijn en voorzien zijn van perceelnummers. We willen erop wijzen dat de oppervlakte die volgens het kadaster aan een perceel wordt toegekend, geen juridische waarde heeft. Over de juiste oppervlakte van een perceel krijg je slechts zekerheid na opmeting door een beëdigde landmeter.

Ook de ‘gewestplannen’ liggen op de afdeling Bouw en Milieu ter inzage. Deze plannen zijn voor het hele Vlaamse grondgebied opgemaakt en hebben als doel ‘onze ruimte harmonieus te ordenen’. Zij bepalen nog steeds hoofdzakelijk de bestemming van een terrein. Je kan zo bv. nagaan of het goed gelegen is in een ‘woonzone’ (rood gekleurd) of een ‘woonzone met landelijk karakter’ (rood gearceerd). Dit zijn zones die gereserveerd zijn voor de ontplooiing van woonactiviteiten. ‘Bedrijventerreinen’ daarentegen zijn gereserveerd voor de uitbouw van industriële activiteiten.

Hou er rekening mee dat niet alle percelen die in een ‘woonzone’ of een ‘woonzone met landelijk karakter’ gelegen zijn, automatisch ook bouwgrond zijn!

De gewestplannen zijn op sommige plaatsen verder gedetailleerd door de ‘Bijzondere plannen van Aanleg’ (BPA). In zulke plangebieden bestaan er stedenbouwkundige voorschriften, die specifiek voor de plaats ontworpen zijn. Deze voorschriften kunnen beperkingen geven op het gebied van bouwhoogte, bouwdiepte, afstand tot de perceelsgrenzen, enz.

Op sommige plaatsen zijn de gewestplannen vervangen door ‘Ruimtelijke Uitvoeringsplannen’(RUP). In deze gebieden zijn de gewestplannen niet meer geldig. De ruimtelijke uitvoeringsplannen leggen op deze locaties de bestemmingen en voorschriften vast.

De gemeente beschikt ondertussen ook over een goedgekeurd plannenregister, waarin al deze plannen nauwkeurig zijn opgetekend en waaruit officiële uittreksels gemaakt kunnen worden.

De afdeling Bouw en Milieu zal je ook zeggen of er al dan niet een goedgekeurde verkaveling van toepassing is op jouw perceel.

Wanneer koop je bouwgrond?

De term ‘bouwgrond’ kan maar worden gebruikt als de overheid aan een perceel grond het juridische statuut van bouwgrond toegekend heeft. De ligging in een woongebied is niet voldoende, want dat garandeert niet dat het eigendom aan een met nutsleidingen uitgeruste straat gelegen is.
De notaris heeft een wettelijke basis nodig om in de akte de term ‘bouwgrond’ te mogen gebruiken. Dit mag alleen als er ofwel een geldig stedenbouwkundig attest werd afgeleverd, ofwel een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling aanwezig is.

Een verkaveling is een groepering van percelen die ontstaan is door het opdelen (door de eigenaar) van een groter terrein in ‘kavels’. Bij iedere verkaveling worden ‘verkavelingsplannen’ opgemaakt. De verkavelingsplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften bepalen de aard van mogelijke bebouwing: vrijstaand, halfopen bebouwing of rijwoning. Verder worden in de plannen de minimale en maximale bouwbreedte en bouwdiepte, kroonlijsthoogte en nokhoogte en de toegestane gevelmaterialen vastgelegd.

Wil je weten of het het project dat je voor ogen hebt, kans maakt om vergund te worden?
Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.

 

Contact

Bouw en Milieu
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
015 23 74 00,
bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren loket

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur