Bronbemaling bij bouwkundige werken

Wat is een bronbemaling?
Een bronbemaling is het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand op de bouwwerf zodat ondergrondse constructies ‘in den droge’ kunnen gebouwd worden. Dit gebeurt door middel van een pomp die het grondwater wegzuigt uit verschillende putten.

Dit grondwater moet vervolgens afgevoerd worden. Gezien de droogte van de afgelopen jaren is het belangrijk om voorzichtig om te springen met bronbemalingen.

Is een bronbemaling altijd vergunningsplichtig?
Alle bronbemalingen zijn - ongeacht hoelang ze duren of hoe groot het debiet is - minstens meldingsplichtig. Sommige bemalingen zijn zelfs omgevingsvergunningsplichtig. Dit heeft alles te maken met de indelingslijst die bepaalt dat ALLE bronbemalingen zijn ingedeeld in rubriek 53.2.

Mag ik een bronbemaling apart aanvragen of melden?
Ja, wettelijk gezien mag dit want ook al is er één omgevingsvergunning, bemalingen mogen apart aangevraagd worden. Maar, als de bemaling net voor de geplande start van de bouw wordt gemeld zonder dat het dossier voldoende is onderzocht (zie verder verplichte dossiersamenstelling) loop je het risico op vertragingen. Daarom adviseren we om de bemaling meteen samen met je omgevingsvergunning (de vroeger bouwvergunning) in te dienen. 

Opmerking: een bemaling aanvragen voordat het stedenbouwkundig luik in orde is, mag dan weer niet, want alle meldingen moeten getoetst worden op stedenbouwkundige verenigbaarheid.

Hoe stel je een correcte melding voor een bronbemaling op?
Je bemaling alleen melden is niet voldoende. Er moet heel wat informatie toegevoegd worden.

  • Je kiest voor: vergunning aanvragen => een nieuw project starten => Kies het type project: Melding omgevingsproject => Situering: Ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • raadpleeg zeker het overzicht van wat minimaal moet opgenomen zijn in het meldingsdossier.

Hier vind je het aangepaste addendum R53 Grondwaterwinningen (van toepassing sinds 8/02/2021). Alle antwoorden op vragen die betrekking hebben op een bemaling moeten via het omgevingsloket (o.a. via Effecten op de omgeving of aparte bijlagen) toegevoegd worden aan het dossier.

Verplichte minimale monitoring
Elke bemaling moet voorzien zijn van een of meerdere debietmeters.

De debietmeter moet geplaatst worden volgens de code van goede praktijk en moet onderhouden worden om pannes te vermijden. Een goede ontluchting van het grondwater is noodzakelijk voor een correcte debietmeting bij bemalingen! 

Een logboek moet bijgehouden worden en ter beschikking gesteld worden van de toezichthouder.  Dit logboek bevat de debietmeterstanden, storingen, onderhoud, andere acties, ...  Dit kan ook informatie over de gemeten grondwaterstand bevatten. Een voorbeeld van een logboek vind je bij de onderstaande documenten.

Bijzondere voorwaarden in aktename
In de aktename worden normaal gezien altijd bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd zoals:

  • De plaats waar het bemalingswater kan geïnfiltreerd/geloosd worden (en waar niet).
  • Het doorgeven van de meterstanden van de debietmeter.
  • Milderende maatregelen.

Lees deze bijzondere milieuvoorwaarden steeds goed na, want ze niet naleven is een milieumisdrijf.

Nog enkele aandachtspunten

Documenten