Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is ook de vertegenwoordiger van de regering.

Als vertegenwoordiger van de regering is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij dit uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

De burgemeester is hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

Hij kan bij een ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.

Als eerste gemeentelijke mandataris heeft de burgemeester een aantal individuele bevoegdheden:

  • hij is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau
  • hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente en de reglementen en verordeningen van hemzelf en van het college
  • hij is verantwoordelijk voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van hemzelf op de gemeentelijke webtoepassing
  • hij is ambtenaar van de burgerlijke stand (enkel wanneer hij verhinderd is of de wens uitdrukt die taak niet te vervullen, kan het college deze taak aan een schepen opdragen).

Samenstelling

Jan Moons N-VA

Contact
Slagvelden 28 , 2220 Heist-op-den-Berg
Tel.
0475 32 30 57
jan.moons@heist-op-den-berg.be

Spreekuren: maandag van 17 tot 18.30 uur in het gemeentehuis, Kerkplein 17

Functies

Burgemeester

Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid, dienstverlening, informatie en communicatie, ruimtelijke visie, bovenlokale mobiliteit, juridische zaken.