Heists Integraal veiligheidsplatform

Structuur

Regie

De regierol is in handen van de burgemeester. De wettelijke basis hiervoor is te vinden in de wet van 7 december 1998 en artikel 242 bis van de nieuwe gemeentewet.

Kerngroep

De kerngroep is het coördinerende orgaan van het Heists integraal veiligheidsplatform. De veiligheidsadviseur fungeert als coördinator van het HIP en bewaakt het proces. De coördinator is belast met de globale begeleiding van alle processen: voorbereiding, toezicht op uitvoering en evaluatie van de projecten. Zijn taak zal erin bestaan om de implementatie te stimuleren en toe te zien op de goede uitvoering ervan.
De coördinator integrale veiligheid en de korpschef zijn alvast lid van de kerngroep. De verdere samenstelling wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
De kerngroep heeft volgende opdrachten:

- Uitwerking van een visieplan dat onderworpen wordt aan de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen

- Opvolging en sturing van het visieplan door middel van actieplannen per project

- Evalueren en bijsturen van het visieplan

- Communicatie van het visieplan

Projectgroepen

Binnen het Heists integraal veiligheidsplatform wordt op een integrale manier samengewerkt aan diverse projecten op het vlak van veiligheid. Voor elk project wordt een werkgroep opgericht die wordt geleid door een projectleider. De projectleider vertolkt, op vlak van de terreinprojecten, een rol gelijkaardig aan de rol die de coördinator vervult op strategisch vlak. Zo zullen de projectleiders zorgen voor de voorbereiding, de implementatie, de opvolging en de evaluatie van de concrete projecten, en dat rekening houdend met de doelstellingen bepaald door de kerngroep. Zij zullen in hun taak gesuperviseerd en daadwerkelijk worden bijgestaan door de coördinator integrale veiligheid, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle projecten en aan wie zij ook verslag dienen uit te brengen over de evolutie van de projecten op het terrein.

Inhoud

Projectgroepen

Het Heists integraal veiligheidsplatform kan diverse onderwerpen op vlak van integrale veiligheid behandelen. Op de zonale Veiligheidsraad van 17 februari 2011werden volgende projecten besproken en goedgekeurd:

  • Bemiddeling
  • Gebruik van camera's
  • Consortiumbewaking
  • Aanpak fuiven