Privacy

Privacyverklaring leerlingen en ouders

Inhoud

 1. Identiteit
 2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
 3. Rechtsgrond
 4. Rechten van [leerlingen en ouders, cursisten]
 5. Bewaarperiode
 6. Vertrouwelijkheid
 7. Overmaken aan derden
 8. Functionaris gegevensbescherming
 9. Meer weten
 10. Wijziging privacyverklaring

Datum laatste aanpassing: mei 2019

1) Identiteit
Lokaal bestuur Heist-op-den-Berg heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in de Gemeentelijke Basisschool van Zonderschot en de Gemeentelijke Basisschool van Pijpelheide.

2) Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs
 • de leerlingenadministratie
 • de leerlingenbegeleiding
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit
 • de dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG
 • de facturatie
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse)
 • de naleving van andere wet- en regelgeving
 • het behandelen van geschillen


3) Rechtsgrond
We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van:

 • je toestemming
 • wet- en regelgeving
 • een dienstverlening (overeenkomst)


4) Rechten van leerlingen en ouders

 • Je kan je persoonsgegevens op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen

Stuur daarvoor een e-mail naar informatieveiligheid@heist-op-den-berg.be


5) Bewaarperiode
Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.


6) Vertrouwelijkheid
We verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.
Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.


7) Overmaken aan derden
Als dit noodzakelijk is worden je persoonsgegevens doorgegeven aan:

 • OVSG/AVSG/KOOGO
 • het begeleidend CLB
 • het ondersteuningsnetwerk
 • het Ministerie van Onderwijs en Vorming
 • Questi (zorgprogramma)
 • WISA (administratief programma)
 • Gimme (briefwisseling)
 • Bingel (oefenprogramma)
 • Scholen secundair onderwijs
 • Scholen buitengewoon onderwijs
 • Andere bassischolen (bij verhuis)
 • Gemeentelijke bibliotheek
 • Gemeentelijk zwembad
 • Politie of gerechtelijke instanties
 • Extra muros activiteiten (schoolreis, sneeuwklas, …)

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk of in de statuten van OVSG/AVSG/KOOGO bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.


8) Functionaris gegevensbescherming
Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving: informatieveiligheid@heist-op-den-berg.be


9) Meer weten
Voor mee info kan je terecht op www.ikbeslis.be en www.privacycommission.be/burger.


10) Wijziging privacyverklaring
Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.
Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.