Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad.

Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, moet zij het opnieuw ter ondertekening voorleggen.

Je hebt recht op een exemplaar van het reglement. Jij, je kind en de school moeten het naleven.

Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

Huishoudelijk reglement