Minder hinder / Mobiliteit

Het Participatiefonds

De wet van 3/12/2005 regelt een inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Deze vergoeding wordt geput uit het Participatiefonds, dat betaald wordt door de opdrachtgever van de werken, dit kan de gemeente zijn, de provincie, nutsmaatschappijen, ...

De wet is van toepassing op alle ondernemingen waar minder dan tien mensen werken en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal niet groter is dan twee miljoen euro. De voornaamste activiteit is de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers met persoonlijk en direct contact met de klanten. De onderneming is gevestigd in een gebouw en bevindt zich binnen een afgebakend gebied waarbinnen de werken hinder kunnen veroorzaken.
In overleg met de bouwheer bakent de gemeente het gebied af waarbinnen de werken hinder kunnen veroorzaken.

Sinds 1 juli 2006 kunnen zelfstandigen voor werken die na deze datum betekend werden aan de aannemer een beroep doen op dit fonds. Maar vooraleer de zelfstandige handelaar deze vergoeding kan krijgen, moet hij eerst een administratieve procedure doorlopen en voldoen aan bepaalde voorwaarden:
- De handelszaak is minstens veertien kalenderdagen gesloten door en tijdens de werken op openbaar domein.
- De handelaar mag geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit zijn werkzaamheden in de gehinderde inrichting.
- De handelaar moet door het Participatiefonds erkend zijn als gehinderde inrichting.
- De aanvraag tot compensatievergoeding moet goedgekeurd zijn door het Participatiefonds

De inkomenscompensatie is een dagvergoeding van 44,20 euro. Elke zelfstandige die werkt in een gehinderde inrichting heeft recht op deze dagvergoeding voor de periode van sluiting.

Procedure
1. Vraag als handelaar een “hinderattest” aan bij het gemeentebestuur. Dit kan via een aanvraagformulier dat je bij de dienst Lokale Economie in het gemeentehuis kan krijgen of dat je hier kan downloaden. Bij afgifte van het aanvraagformulier krijg je een ontvangstbewijs. De gemeente heeft zeven kalenderdagen om het hinderattest uit te reiken.

2. Vraag een erkenning als gehinderde inrichting aan bij het Participatiefonds. Bij deze aanvraag voeg je het hinderattest dat je van de gemeente kreeg. In je aanvraag voor erkenning als gehinderde inrichting vermeld je dat je je inrichting minstens veertien kalenderdagen moet sluiten door de werken op openbaar domein (tussen de verzending van je aanvraag tot erkenning en de geplande sluiting liggen minstens veertien kalenderdagen).

3. In een derde fase onderzoekt het Participatiefonds in welke mate de hinder recht geeft op een erkenning als “gehinderde inrichting”. Het Participatiefonds zal zijn beslissing aan jou als aanvrager melden met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs. Dit gebeurt binnen de dertig kalenderdagen.

4. Tenslotte kan je - als je een erkenning als gehinderde inrichting gekregen hebt - een inkomenscompensatie aanvragen bij het Participatiefonds door middel van een speciaal aanvraagformulier.