Duurzame ontwikkelingsdoelen

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties, maar kwamen er door en voor iedereen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. De implementatie moet niet enkel in het Zuiden gebeuren, maar over de hele planeet.

Het lokale bestuur nam de SDG’s op in zijn missie/visie en ook jij kan hieraan bijdragen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Geen armoede

Het doel is om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk wil men armoede overal en in al haar vormen uitroeien. Armoedebestrijding heeft te maken met de invulling van de basisbehoeften en grondrechten. Het richt zich op alle levensdomeinen, zoals huisvesting, gezondheid, toegang tot kinderopvang, onderwijs, toegang tot werk, toegang tot zorg, … en gaat ook over het opbouwen van weerbaarheid tegen economische, sociale en ecologische schokken.

Geen honger

Tegen 2030 een einde maken aan honger en voor iedereen toegang garanderen tot veilig, voedzaam, voldoende en betaalbaar voedsel. Door het gebruik van nieuwe landbouwtechnieken wordt gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame manier verbouwd. Zo heeft elke mens voedselzekerheid.

Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. Gezondheid gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar ook om welbevinden op lichamelijk, geestelijk, economisch en sociaal vlak. Een aantal prioriteiten zijn daling van kinder- en moedersterfte, daling van drank- en druggebruik, verspreiding van besmettelijke ziektes tegengaan, daling van aantal verkeersdoden en aandacht voor mentale ziektes.

Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Jongens en meisjes moeten vrij naar de lagere en middelbare school kunnen gaan en de kans krijgen om verder te studeren, ongeacht geslacht of afkomst. Maak werk van geletterdheid en rekenvaardigheid.

Gendergelijkheid

Gelijke kansen nastreven voor vrouwen en mannen, en op die manier komaf maken met genderongelijkheid. Zorg voor zelfvertrouwen en emancipatie voor alle vrouwen en meisjes.

Schoon water en sanitair

Ieder heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. Verbeter de waterkwaliteit en zorg voor een goed waterbeheer, o.a. door vervuiling te verminderen, geen chemicaliën meer te dumpen, afvalwater met de helft te verminderen en waterschaarste aan te pakken.

Betaalbare en duurzame energie

Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden. Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Hernieuwbare bronnen worden steeds belangrijker.

Eerlijk werk en economische groei

Slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid moeten uitgeroeid worden. Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu en de levensomstandigheden van mensen. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame (lokale) economische groei, tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel.

Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid moet aangepakt worden. Lage lonen kunnen sneller groeien en ontwikkelingslanden moeten meer inspraak krijgen in de besluitvorming van internationale financiële en economische instellingen. Lokale besturen kunnen ongelijkheden tussen de burgers op hun grondgebied aanpakken en ook zorgen voor laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening.

Duurzame steden en gemeenschappen

Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten. Dat vereist een duurzame planning en beheer. De huisvesting van de toekomst moet rekening houden met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling. Investeer in verkeersveiligheid en bescherm het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld.

Verantwoorde consumptie en productie

Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Verder wil men voedselverspilling indijken en minder afval produceren. Er moet ingezet worden op een circulaire economie. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een duurzamere levensstijl.

Klimaatactie

De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom moet het beleid maatregelen voorzien en moeten burgers zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing. Maak werk van CO2-neutrale steden en gemeenten en creëer bewustwording over de klimaatverandering.

Leven in het water

Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Onze omgang met water en afvalwater aan land speelt een sleutelrol in de bescherming van zeeën en oceanen.

Leven op het land

Ecosystemen zoals bossen, moerassen en gebergten moeten beschermd worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Er wordt ingezet op dierenwelzijn en de bescherming van bedreigde diersoorten. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.

Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus. Lokale besturen zijn goed geplaatst om hun bijdrage te leveren aan een veilige, inclusieve en op recht gebaseerde maatschappij.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samenwerking vormt de sleutel voor verdere duurzame groei. Dit kan tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en gegevens zijn heel belangrijk.