Ecologisch bermbeheer

Sinds 1985 is in Vlaanderen het Bermbesluit van kracht. Vanaf dan werden openbare besturen  verplicht om een ecologisch verantwoord bermbeheer uit te voeren op de bermen onder hun bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod op pesticiden. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure. Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. 

Bermen worden dus niet meer beschouwd en beheerd als gazons die enkel bestaan uit gras waarin kruiden en insecten worden geweerd en kort moeten worden afgemaaid. Bermen vervullen ook verschillende functies en inrichting en beheer worden hierdoor bepaald. Bermen vervullen een verkeerstechnische functie, een landschappelijke functie, een ecologische functie als leefgebied en verbindingscorridor en ook een recreatieve, esthetische en educatieve functie. Deze functies met elkaar verzoenen is niet altijd makkelijk. Inrichting kan daarom verschillen door ofwel in te zaaien met bloemenmengels, door wilde kruidige of houtige vegetatie toe te laten. Een belangrijke maatregel is het gefaseerd maaien waarbij een strook wordt kortgemaaid en een deel lang blijft. Dit zorgt ervoor dat dieren een toevluchtsoord blijven hebben gedurende het onderhoud. Maaisel wordt afgevoerd om de bodem te verarmen.