Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Oproep nieuwe leden GECORO

De gemeente Heist-op-den-Berg beschikt reeds geruimte tijd over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Conform de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening is er een gemeentelijk adviesorgaan voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, waarmee het gemeentebestuur overlegt bij het vormgeven van zijn ruimtelijk beleid. Het schepencollege doet een oproep voor kandidaturen voor de 17 mandaten en hun plaatsvervangers.

Bevoegdheden

  • Meewerken aan de opmaak en wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (o.a. meedenken, adviseren en informeren)
  • Meewerken aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (adviseren en bezwaren van het openbaar onderzoek onderzoeken)
  • Adviseren van stedenbouwkundige verordeningen (o.a. bouw- en verkavelingsverordeningen)
  • Adviseren over uiteenlopende kwesties op vraag van de gemeenteraad of het college, of op eigen initiatief.

Samenstelling

  • 17 leden en 16 vervangers: minstens 6 deskundigen (door opleiding, werk, bijzondere kennis, ...) die in de gemeente wonen en maximaal 11 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen (voelingen met wat in de gemeente leeft, voldoende onafhankelijk, vertrouwd met ruimtelijke ordening door woonplaats of activiteit).
  • Ten hoogste 2/3 van de leden en vervangers is van hetzelfde geslacht.
  • De voorzitter en de ondervoorzitter worden op voordracht van het college benoemd onder de deskundigen.

De GECORO vergadert regelmatig, normaal op woensdag. Er wordt rekening gehouden met de schoolvakanties.

Het volledige reglement voor samenstelling van de GECORO en verdere info inzake de GECORO kan je hier op deze pagina terugvinden.

Besluit gemeenteraad samenstelling GECORO

Contactinformatie