Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) geeft de langetermijnvisie van het bestuur op de ruimtelijke ontwikkeling weer. Doel van dit beleidsplan is te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarvan de volgende generaties voluit kunnen genieten. Bij de opmaak van deze visie moet de gemeente verschillende behoeften tegen elkaar afwegen en rekening houden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu en de sociale, economische en culturele gevolgen. 

Het ruimtelijk structuurplan bestaat uit een informatief, een richtinggevend en een bindend deel.

  • Het informatief gedeelte geeft een beeld van hoe de gemeente ruimtelijk is opgebouwd, waar de ruimtelijke uitdagingen liggen voor de langere termijn en met welke elementen (wetgeving, beleidsplannen van andere overheden, …) de gemeente rekening moet houden bij het voeren van een nieuw ruimtelijk beleid.
  • In het richtinggevend deel geeft de gemeente haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling en somt ze maatregelen op die deze visie moeten realiseren.
  • Het bindend gedeelte bevat maatregelen die essentieel zijn om de visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uit te voeren. 

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte screende de provincie Antwerpen de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS’en) van de gemeenten op haar grondgebied. De provincieraad van oktober 2023 heeft in die GRS’en onderdelen aangeduid die niet langer geldig zijn. De geschrapte onderdelen in ons GRS vind je in de nota van de provincie Antwerpen.