Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Hij wordt verkozen voor een periode van zes jaar en stippelt maandelijks de beleidslijnen uit. De gemeenteraad neemt onder andere beslissingen over personeel, budget en meerjarenplanning, reglementen, aankoop van gebouwen, enz. De voorzitter van de gemeenteraad opent en sluit de vergadering en staat in voor de orde in de raadzaal.

De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de in dienst zijnde leden aanwezig is. Na de bespreking van elk agendapunt wordt er in principe gestemd. De persoonsgebonden agendapunten worden altijd in de besloten zitting behandeld.

De werking van de gemeenteraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.  De gemeenteraadsleden hebben een deontologische code aangenomen waarin zij zichzelf bepaalde gedragsregels opleggen.

 De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor de opmaak van het verslag van de zitting.

De Heistse gemeenteraad telt in totaal 35 leden, waarvan de zetels als volgt verdeeld zijn: CD&V 10 zetels, N-VA 10 zetels, PRO Heist 4 zetels, Open VLD 3 zetels, Groen 2 zetels, Vlaams Belang 4 zetels en eta+ 2 zetels.

De gemeenteraadszittingen vinden in principe altijd plaats op dinsdagavond om 20 uur, in de gemeenteraadzaal, Kerkplein 15 (zij-ingang, 1e verdieping), 2220 Heist-op-den-Berg.
In 2020 vinden de zittingen plaats op 14 januari, 11 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei, 30 juni, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.