Plannenregister

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is elke gemeente verplicht een plannen- en vergunningsregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren.

Het plannenregister is opgebouwd uit drie delen:

1. De planneninventaris:
dit is een tabel die een overzicht geeft van al de plannen en verordeningen die
in het plannenregister zijn opgenomen.

2. De plannencontourenkaart:
vormen een grafische samenvatting van al de plannen of gedeelten van plannen
die in het register zijn opgenomen.

3. De eigenlijke plannen en verordeningen:
dit zijn de originele goedgekeurde plannen op papier of verordeningen voorzien
van de handtekening van de goedkeurende instantie.

Het plannenregister bevat alle plannen die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing in verband met ruimtelijke ordening.

Het plannenregister bevat o.a. volgende informatie:

- de bestemming en de voorschriften zoals vastgesteld
in de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen,
- de bouw- en verkavelingverordeningen,
- de rooilijnplannen,
- de onteigeningsplannen,
- ruimtelijke informatie op basis van andere wetgevingen
die een gevolg hebben voor het gebruik van de grond
of gebouw, bv. een beschermd monument.

Het plannenregister is bedoeld om geraadpleegd te worden bij:

- de beoordeling van een vergunningsaanvraag,
- elke vraag naar vastgoedinformatie.

Het plannenregister moet op elk moment de actuele en meest relevante voorschriften bevatten die gelden voor een bepaald stuk grond. Het plannenregister moet dus systematisch bijgehouden worden.

De opmaak van het plannenregister is één van de vijf vereisten waaraan een gemeente moet voldoen om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afleveren. Heist-op-den-Berg voldoet aan deze 5 voorwaarden.

Op 17 mei 2005 werd het digitaal plannenregister van Heist-op-den-Berg bij ministerieel besluit door de bevoegde Vlaamse minister Dirk Van Mechelen conform verklaard.