Vergunningenregister

Het vergunningenregister bevat per kadastraal perceel voor het ganse grondgebied van de gemeente alle informatie betreffende de vergunningstoestand en dit te rekenen vanaf de stedenbouwwet uit 1962.

Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is elke gemeente verplicht een plannen- en vergunningsregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren.


In een geïnformatiseerd gegevensbestand als het vergunningenregister wordt alle noodzakelijke perceelsgebonden informatie betreffende de ruimtelijke ordening op een gestructureerde manier opgeslagen en beheerd.

Het vergunningenregister moet op elk moment de actuele en alle relevante informatiegegevens bevatten m.b.t. een bepaald perceel of constructie.

De opmaak van het vergunningenregister is één van de vijf vereisten waaraan een gemeente moet voldoen om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afleveren.

De conformverklaring van het vergunningenregister voor de gemeente Heist-op-den-Berg verscheen in het Belgische staatsblad op 17 juli 2009