Grafitti

Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen,
vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op andere plaatsen dan die welke door de
gemeentelijke overheid daartoe zijn bestemd, behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating
van de burgemeester en eventueel de eigenaar of gebruiksgerechtigde.
Deze bepaling is niet van toepassing op:

 • de aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige vergunning /
  omgevingsvergunning werd aangevraagd of afgeleverd;
 • de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het
  verhuren van gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande
  vergaderingen, voor zover de oppervlakte van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en
  dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die
  aan de gebeurtenis voorafgaat;
 • de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de
  provincies, de gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome
  gemeentebedrijven, de polders en wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven
  van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers; 
 • de plakbrieven in kieszaken;
 • de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de
  oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst;
 • de plakbrieven van de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Vlaamse
  Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds, de
  Gezinsbond, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, de plakbrieven van het
  Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting
  naar Belgisch recht, en die van de verenigingen die actief zijn bij de opsporing van
  verdwenen kinderen of de bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen, wanneer zij
  handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde centrum.
 • aanplakkingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire bepaling.

Onverminderd de toepassing van art. 534 bis en 534 ter SWB, wordt eenieder, die hetzij zonder toestemming graffiti aanbrengt op roerende of onroerende goederen, hetzij opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro. 

De gemeente zal de opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes, zelfklevers, tags en graffiti dewelke onregelmatig werden aangebracht in de openbare ruimte evenals de regelmatig aangebrachte aanplakbiljetten die conform art. 20 niet tijdig verwijderd zijn, doen verwijderen.