Houtkantenplan

Over grote delen van Vlaanderen lag in een prikkeldraadloos verleden een netwerk van bloeiende hagen, heggen, houtkanten en andere kleine landschapselementen. Houtkanten langs wegen en velden bakenden grenzen af, leverden brandhout en beschermden vee en gewassen tegen de weerselementen. Jammer genoeg verdwenen enkele decennia geleden heel wat houtkanten. Waar gronden vroeger vooral met mankracht bewerkt werden, gebeurt dat nu hoofdzakelijk met grote landbouwmachines. Daardoor verdwenen de niet-productieve stukken zoals houtkanten vaak uit het landschap. Toch hebben houtkanten erg veel voordelen. Het Vlaams Houtkantenplan draagt bij aan het beheer en de aanplant van nieuwe houtkanten.

Verspreid over de gemeente werden drie locaties geselecteerd, ingediend en weerhouden binnen de projectoproep. De aanplant van de projecten wordt verdeeld over de komende plantseizoenen:

  1. Terreinen Herentalsesteenweg (rotonde Broekstraat en gebouw Openbaar Domein) – plantseizoen ‘23-24
  2. Boonmarkt – plantseizoen ‘23-24
  3. Dophei – plantseizoen ‘24-25

Deze projecten bieden een mooie gelegenheid om enerzijds het draagvlak van meer houtkanten te verspreiden. Anderzijds biedt elk projectgebied door zijn eigenheid een mooie kans om de klimaattransitie te versnellen en verdiepen. Het aanbrengen van kleine landschapselementen ter hoogte van het recyclagepark en de gemeentelijke gebouwen aan de Herentalsesteenweg versterkt de grens van de natuurlijke valleirand van de Grote Nete. De projectzones aan de Boonmarkt en Dophei worden op historische kaarten met houtkanten omzoomd.

Met de aanleg van meer dan 2 km aan houtkanten en de aanplant van 195 bomen versterken we niet alleen de biodiversiteit maar zorgen we ook voor ca. 608,5 ton CO2-opslag.

Het aanbrengen van de in oorsprong aanwezige houtkanten op de drie deelgebieden biedt een mooie kans om het historische cultureel-landschappelijke karakter nieuw leven in te blazen. Daarnaast bieden de projecten een opportuniteit om het nut en draagvlak van houtkanten verder uit te werken. De aanplant biedt een mooie kans om eigenaars van nabijgelegen percelen te informeren over het nut van houtkanten.

Zo maken we met zijn allen van onze gemeente een nog fijnere plek om te wonen, werken, spelen en leven.