Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte ('ondertrouw') verklaren jij en je partner dat jullie willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vooraleer een huwelijk kan voltrokken worden, moet er een akte van aangifte opgemaakt worden.

Voorwaarden

Je doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

  • de laatste woonplaats van jou of je partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of je partner
  • de geboorteplaats van jou of je partner

Jullie kunnen de huwelijksaangifte ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum komen doen. Je kan reeds een jaar vooraf een huwelijksdatum reserveren via e-mail of persoonlijk aan het loket.

Procedure

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een gelegaliseerde volmacht.

Je maakt vooraf een afspraak bij team Burgerzaken om de aangifte te regelen.

Getuigen
De toekomstige echtgenoten hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij hun huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Deze personen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Gegevens getuigen: naam, voornaam, geboortedatum of rijksregisternummer. Deze gegevens dien je mee te brengen bij de opmaak van de akte van aangifte (huwelijksaangifte).

Meebrengen

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op. Wil je huwen binnen een termijn van drie maanden, dan breng je zelf een recent afschrift van je geboorteakte mee.
  • een identiteitsbewijs
  • Indien de toekomstige echtgeno(o)t(e) al eens gehuwd is geweest en dit huwelijk werd ontbonden, dan dient van die ontbinding een bewijs te worden voorgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan het ook gaan om een overschrijving van een vonnis van nietigverklaring van dit huwelijk. Het bewijs wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf aangevraagd net zoals voor het afschrift van de geboorteakte indien dit werd opgemaakt in België of overgeschreven werd in België.  Wil je huwen binnen een termijn van 3 maanden, dan breng je zelf een bewijs van ontbinding van je huwelijk mee.
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een gelegaliseerd, schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

Bij een huwelijksaangifte betaal je 25 euro voor het trouwboekje.

Wens je te huwen op zaterdagvoormiddag, dan betaal je een bijkomende retributie van 50 euro. Huwen op een weekdag (maandag tot en met vrijdag) is gratis.

Uitzonderingen

Als er een vermoeden van schijnhuwelijk is, kan de aangevraagde huwelijksdatum worden uitgesteld.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Contactinformatie