Info en ligging

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020 -2021

Alle info over uren en aanbod van lessen vind je in de algemene folder.

COVID-19

De academie opent beperkt vanaf 2 juni. Meer info vind je hier.

Alle klassikale lessen, extra murosactiviteiten en leren in een alternatieve leercontext zoals in een amateurkunstenvereniging zijn geschorst vanaf zaterdag 14 maart. Vanaf 25 mei kan de onderwijsactiviteit gedeeltelijk en geleidelijk opnieuw beginnen:

Vanaf 25 mei wordt beperkt één-op-één-onderwijs mogelijk voor de uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar het hoger kunstonderwijs. Ook kunnen leerlingen beeldende en audiovisuele kunsten materiaal ophalen.

Vanaf 2 juni kunnen leerlingen die thuis zelf niet over materialen, gereedschappen, machines, muziekinstrumenten enz. beschikken in de academie individueel komen werken of studeren.

Vanaf 8 juni kan ook een bijkomende beperkte groep leerlingen naar de academie komen voor één-op-één-onderwijs wanneer dit voor hen van cruciaal belang is.

De onderwijskoepels en netten werkten samen met de administratie deze exitstrategie uit en schreven ook een draaiboek om de academies praktisch op weg te helpen.

In overleg met de preventiediensten, overlegcomités en het lokaal bestuur worden enkel onze afstuderende studenten van de 3e, 4e Graad en Specialisatie verder begeleid. Alle verder lessen, ook de lessen in de 1e en 2e graad blijven voorlopig onderbroken, op aangeven van het Departement Onderwijs. Het afstandsleren blijft de norm. Er kan materiaal worden opgehaald, er zijn evaluatiegesprekken en indien nodig kan je werk komen voltooien. Dit alles onder strikte voorwaarden zoals uitgeschreven in het draaiboek en de risicoanalyse en in overleg met de leerkracht. De leerkracht contacteert jullie hierover.  Wij voorzien gepaste toonmomenten voor iedereen in de loop van volgend schooljaar en op basis van de dan geldende voorschriften Covid-19. Dit zijn uitzonderlijke, nooit geziene tijden, zij vragen ook uitzonderlijke maatregelen en aanpassingen van ons allen. Wij hopen dan ook op het begrip van ieder.

 Wij volgen de richtlijnen zoals voorgeschreven door de Vlaamse overheid en het ministerie van onderwijs. Wij houden u op de hoogte bij mogelijke wijzigingen en zijn verder volledig afhankelijk van de berichtgeving zoals gecommuniceerd door de Vlaamse overheid en Onderwijs Vlaanderen.

Wij zijn geen leerplichtonderwijs, toch stellen wij alles in het werk om iedereen te voorzien van een aangepast leertraject. Wij, onze leerkrachten zijn er voor jullie en houden contact.                                                                                                                              
Volg ons via ons Facebookkanaal met de meest uiteenlopende opdrachten. Dit kanaal is toegankelijk voor iedereen, ook niet studenten, en wil in deze zware tijden iedereen een artistiek hart onder de riem steken!

Vestiging Putte

Naast het hoofdgebouw in Heist-centrum heeft de academie ook een vestigingsplaats in Putte, Leuvensebaan 34, 015 76 78 88 / 0494 86 08 45.

Historiek
Sinds 1897 is de 'Heistse Tekenschool', destijds opgericht als een ambachtsgerichte vakschool, geëvolueerd tot een volwaardige academie met een artistieke boodschap. Eén ding is steeds gebleven: de grote en oprechte aandacht voor onze studenten. Los van leeftijd, afkomst of niveau wordt men vanuit het metier begeleid naar de artistieke noden van vandaag, of het kunstenaarsschap van morgen ...

We beschikken over een team van hoofdzakelijk jonge, bekwame docenten. Specialisten in hun vak, met grote aandacht voor zowel jouw talenten als mogelijke tekorten. Zij zullen je technisch en artistiek begeleiden, je inzicht helpen ontwikkelen en je persoonlijke ideeën de ruimte laten. Onze academie paart traditie aan modernisme. Samenwerking met de sociale en culturele actoren in het wijdse veld van onze gemeente staat borg voor een breed, humaan draagvlak van de uniek, artistieke beleving.

In een tijd waarin handwerk terug in de volle belangstelling staat en mensen een geestelijke rust opzoeken, mogen wij binnen onze gemeente terecht fier zijn op deze artistieke oase. De opleiding biedt onze leerrijke gasten niet alleen aandacht voor het metier maar ook een begeleiding doorheen het rijke, diverse landschap van de kunsten. Zelfontplooing en contact met de andere of het andere, liggen aan de basis van de gekozen artistieke reis.Kinderen kunnen vanaf 6-jarige leeftijd in onze eerste en tweede graad aan de slag. In de derde graad krijgen jongeren vanaf 12 jaar via het beeldatelier, architectuuratelier of digitaal beeldatelier de gewenste opstap voor een 'kunstrijke' toekomst. Voor volwassenen is er een breed en eigentijds aanbod in zowel artistieke als toegepaste ateliers in de vierde graad en de kortlopende studierichting - specialisatie.

Een flink aantal van onze leraars studeerden ooit langdurig aan de Heistse Kunstacademie. Steeds vaker laten oud-leerlingen van zich horen en zijn ze in hun vak succesvol. Mogelijk ben je weldra zelf aan de beurt om je artistiek parcours aan onze academie af te leggen.