Jacht en wildbeheer

Wildbeheerseenheden (WBE's)

Op het grondgebied van Heist-op-den-Berg zijn er 2 wildbeheereenheden of WBE's actief. Deze staan in voor de populatiecontrole van bejaagbare soorten door middel van jacht. De WBE's die hier actief zijn, zijn:

Verschillende soorten zijn bejaagbaar doorheen het jaar. De meest gekende zijn o.m. reeën en fazanten. Welke soorten wanneer bejaagbaar zijn, is geregeld in het Jachtopeningsbesluit. De jachtopeningstijden zijn terug te vinden via Agentschap voor Natuur en Bos.

Jachtplannen

Om actief te zijn op het terrein dienen WBE's jaarlijks een jachtplan in te dienen. Hierop staan de percelen ingegeven dewelke deel uitmaken van hun jachtterrein. Het is mogelijk dat je perceel deel uitmaakt van zo een jachtterrein. Je kan dit raadplegen op www.geopunt.be via de kaart Natuur en milieu > Jacht > Jachtterreinen. 

Hoe kan ik mijn perceel uitkleuren uit jachtgebied?

Indien je perceel deel uitmaakt van een jachtterrein en je wenst dit te laten uitkleuren raden wij aan contact op te nemen met de WBE die actief is op dat terrein en te vragen dit te laten uitkleuren. Alle info met betrekking tot de wildbeheereenheden kan je terugvinden via Hubertus Vereniging Vlaanderen. Anderzijds kan je via de arrondissementscommissaris van de Provincie Antwerpen de procedure inzetten tot wijziging van het jachtplan. Meer info hierover vind je via de gouverneur of Agentschap voor Natuur en Bos.

Vermijden van schade 

Indien er overlast en schade wordt berokkend door jachtwild en beschermde soorten is het aangewezen preventieve maatregelen te nemen. Welke maatregelen voor welke soort het beste van toepassing zijn om schade te voorkomen, kan je terugvinden via Agentschap voor Natuur en Bos. Als je alle verplichte voorzorgen nam, indien nodig en mogelijk overging tot bestrijding of bijzondere jacht en toch schade leed, kun je in bepaalde situaties een vergoeding krijgen. De algemene voorwaarden en de aanvraagprocedure worden op deze website beschreven. Via de Wilder app van Hubertus Vereniging Vlaanderen is het ook mogelijk schade in kaart te brengen.

Everzwijnen

In het kader van schade en overlast komt het everzwijn vaak ter sprake. Momenteel is er geen everzwijnenpopulatie aanwezig in Heist-op-den-Berg. Zij hoeven in deze streken dus niet te worden bejaagd. Indien er op termijn toch everzwijnen zouden opduiken in deze streken is het eerst en vooral belangrijk om schade te vermijden door deze dieren te ontmoedigen om tuinen en andere percelen te betreden. Hier is men als burger toe verplicht volgens het Soortenbesluit. Ditzelfde geldt voor landbouwers en houders van varkens. Tal van maatregelen zijn hiervoor mogelijk. Een degelijke afspanning is vaak de simpelste en meeste effectieve maatregel. Deze maatregelen zijn hiernaast terug te vinden via de informatie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Indien er dan toch nog schade wordt berokkend, kan hiervoor compensatie worden aangevraagd zoals hierboven reeds vermeld. 

Varkenspest in België

In de loop van 2019 zijn er verschillende berichten gelanceerd over everzwijnen en de Afrikaanse varkenspest. Dit is te wijten aan de uitbraak die eind 2018 in Wallonië is vastgesteld. Deze haard is door snel handelen onder controle geraakt en momenteel worden er geen gevallen meer vastgesteld.  Waarom deze ziekte daar is uitgebroken, is waarschijnlijk niet te achterhalen maar hoogstwaarschijnlijk is dit door menselijk handelen gebeurd. Gezien de grote besmettelijkheid van de ziekte is deze makkelijk te verspreiden via kledingstukken of etenswaren. Hierdoor is deze ziekte eveneens een groot probleem voor varkenshouders- en kwekers. Als deze varkens in contact komen met besmette wilde zwijnen kan de ziekte snel worden overgedragen. Hierdoor zijn strenge maatregelen en hoge waakzaamheid steeds geboden. De ziekte houdt echter geen risico's in voor de mens. Het gevaar omvat voornamelijk economische en emotionele schade. Daarom volgt men dit vanop verschillende niveau's van dichtbij op. Zowel Agentschap Natuur en Bos, Hubertusvereniging Vlaanderen, het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid als de Provincie werken hierrond samen. Er bestaat een dreigingsniveau met kleurcode om de ernst van de situatie in Vlaanderen aan te geven op ieder moment. Dit is terug te vinden op de website van Agentschap Natuur en Bos (zie link rechts). De bevoegde diensten nemen de nodige maatregelen naargelang dit dreigingsniveau. Sinds 21 december 2020 heeft België de ziektevrije status herwonnen. Deze status is goedgekeurd door de Wereldorganisatie voor dierengezondheid. Dit bevestigt dat de ziekte officieel is uitgeroeid op het Belgisch grondgebied.

De meningen zijn echter verdeeld over de effectiviteit van bejaging om de ziekte en besmetting onder controle te houden, zeker gezien de ziekte ook door mensen kan worden verspreid (voedsel, kleding,...). De everzwijnpopulatie neemt inderdaad wel toe en daarom is het belangrijk om te weten wat dit kan betekenen. De toename van grote zoogdieren is een belangrijk signaal dat aangeeft dat het terug beter gaat met de natuur. Tegelijkertijd betekent dit dat wij opnieuw moeten leren samenleven met deze dieren. Ze maken immers deel uit van onze inheemse natuur. Everzwijnen zijn voedelopportunisten. Dit wil zeggen dat zij tal van voedselbronnen kunnen benutten. Zij leggen ook grote afstanden af en planten zich snel voort waardoor zij snel overlast kunnen bezorgen, zeker gezien de bevolkingsdichtheid die heerst in Vlaanderen. Hierdoor vormen zij ook mogelijk een gevaar op de weg. Indien er everzwijnen aanwezig zijn in het gebied, is voorzichtigheid dus geboden. Waarnemingen van everzwijnen kunnen worden ingegeven via de Wilder app of via iObs of ObsIdentify van www.waarnemingen.be.

Interesse in jagen? 

Vooraleer je in aanmerking kan komen om te jagen dien je een theoretisch en praktisch examen te doorlopen. Meer info daarover kan je vinden op de website van Natuur en Bos. 

Downloads