Samenwerking

Actoren op het terrein

Welke maatregelen we treffen en hoe de langetermijnvisie er zal uitzien, bepalen we samen met de actoren op het terrein. Iedereen wordt van bij de start mee in het overleg betrokken. 

Externe organisaties

Daarnaast schakelt het lokale bestuur enkele externe organisaties met speciale expertise in:

  • Boerennatuur zet zich in mee in voor een betere waterhuishouding in het gebied.
  • Regionaal Landschap Rivierenland gaat met landbouwers aan de slag rond akkervogels en weidevogels en werkt mee aan een traject van trage wegen in de Goren.
  • RURANT co├Ârdineert het project Land-Lab en zorgt ervoor dat alle actoren betrokken worden bij de uitwerking van de acties en de visie.