Procedure en timing

Het project Land-Lab startte in januari 2023 en loopt tot en met mei 2025.

 • Het eerste halfjaar zetten we in op informatieverzameling, een netwerk uitbouwen, actoren betrekken en kaders schetsen.
 • In oktober 2023 koppelden we de resultaten en stand van zaken van de analyse terug aan de brede groep stakeholders. Daarnaast lanceerden we het plan van aanpak voor de komende periode.
 • In 2024 zetten we een stap richting concrete acties en zichtbare resultaten op het terrein. Dit doen we samen met de stakeholders, vertegenwoordigd in 3 thematische werkgroepen.

  • De werkgroep trage wegen en beleving focust op de uitwerking van een toegankelijk en beheerd trage wegennetwerk doorheen het gebied, met specifieke aandacht voor een verbinding tussen het noorden en zuiden van De Goren. Daarnaast sprokkelen we cultureel erfgoed (verhalen, klein roerend erfgoed, …) bij elkaar over de Goren en Bruggeneinde. Dat materiaal verwerken we in een belevingsaanbod.

  • De werkgroep water kijkt naar de waterhuishouding in het gebied. Aangezien het waterverhaal erg belangrijk is in de Goren (van nature een waterrijk gebied) onderzoeken we in 2024 of een ecohydrologische studie kan worden opgestart, die meer ons meer details verschaft. Zo kunnen toekomstige watermaatregelen correct en efficiënt bepaald worden. Anderzijds zijn er quick-wins te maken die zowel de landbouw als de natuur in het gebied ten goede komen. Die staan ook dit jaar op de planning.

  • De werkgroep landbouw zet in op maatregelen ter bescherming en herstel van agrarische vogelsoorten. En ze kijkt of er plek is voor landbouw in dit gebied, door in te zetten op verduurzaming. In de loop van 2024 wordt samen met de stakeholders onderzocht wat dit precies kan betekenen.
 • De uitdagingen in de Goren overstijgen dit gebied. Het belang van een gezonde bodem, biodiversiteitsherstel of een waterhuishouding die opgewassen is tegen klimaatverandering, … het zijn thema’s die ons allen aanbelangen. Daarom zetten we een aantal evenementen op die zich richten naar het brede publiek. Zo speelt CC Zwaneberg op 24 april de film ‘Onder het Maaiveld’, een documentaire die ons meeneemt op reis door de bodem en het bodemleven.
 • In mei 2025 willen we landen en een langetermijnvisie met concrete doelstellingen klaarhebben:
  • over hoe we de open ruimte veerkrachtig en sterk kunnen maken voor (toekomstige) klimaatuitdagingen
  • en over hoe de mensen de Goren kunnen leren kennen en appreciëren als waardevol landschap.

We werken bewust van onderuit en in overleg. We richten ons op gedragen doelstellingen voor de toekomst. We hebben iedereen nodig en we geloven in samenwerking. Daar zetten we heel erg op in.

Dit project is een testcase voor andere, toekomstige projecten. Zo kunnen we bouwen aan een langetermijnvisie rond open ruimte in Heist-op-den-Berg.