Landbouwschade

Naar aanleiding van extreme weersomstandigheden (droogte, overvloedige regenval, …) kan door de federale minister van landbouw een landbouwramp erkend worden. Gedupeerde landbouwers kunnen de geleden schade dan laten vaststellen. Zo kan het aanvragen van de tussenkomst van het rampenfonds met een sluitend dossier gebeuren.

Om deze schade te laten vaststellen, wordt de gemeentelijke landbouwschadecommissie samengeroepen. Deze is samengesteld uit 5 personen onder de leiding van de burgemeester of zijn aangestelde, meestal de bevoegde schepen van landbouw. Namens de gemeente zetelt eveneens een land- of tuinbouwer. De buitendienst ALV heeft naast een eigen afgevaardigde ook een aan te stellen land- of tuinbouwer in de commissie. De FOD Financiën (controle belastingen) heeft eveneens een vertegenwoordiger.

De schade dient schriftelijk gemeld te worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum en de oorzaak van de schade. Bij de melding dient ook een kopie van de oppervlakteaangifte en een fotoplan van de percelen gevoegd te zijn.

Enquête

Schade door in het wild levende dieren (houtduiven, konijnen, hazen, ganzen allerhande, …) doet zich meer en meer voor op onze land- en tuinbouwteelten. Boerenbond wil, met ondersteuning van de gemeentelijke landbouwadviesraad, iedere teler die in het laatste jaar schade ondervonden heeft motiveren om deze enquête in te vullen. Zo kan men het probleem in kaart brengen en preciseren welke diersoorten er voor overlast zorgen, waar in Vlaanderen en op welke gewassen. Op basis van deze cijfers kan de organisatie dan verder overleggen met de overheid om nieuwe maatregelen te nemen.

Klik hier om de enquête in te vullen.

 

Contact

Landbouw
Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 23 74 00,
mail bouwenmilieu@heist-op-den-berg.be

Openingsuren

Ma: 9 - 12 uur en 13.30 - 19 uur
Wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur

<< Sluitingsdagen juli-augustus >>

Telefonisch contact

Ma, wo: 9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur
Vr: 9 - 12 uur