Landbouwschade

Naar aanleiding van extreme weersomstandigheden (droogte, overvloedige regenval, …) kan de federale minister van Landbouw een landbouwramp erkennen. Gedupeerde landbouwers kunnen de geleden schade dan laten vaststellen. Zo kan het aanvragen van de tussenkomst van het rampenfonds met een sluitend dossier gebeuren.

Om deze schade te laten vaststellen, wordt de gemeentelijke landbouwschadecommissie samengeroepen. Deze is samengesteld uit vijf personen onder de leiding van de burgemeester of zijn aangestelde, meestal de bevoegde schepen van Landbouw. Namens de gemeente zetelt eveneens een land- of tuinbouwer. De buitendienst ALV heeft naast een eigen afgevaardigde ook een aan te stellen land- of tuinbouwer in de commissie. De FOD Financiën (controle belastingen) heeft eveneens een vertegenwoordiger.

De schade moet schriftelijk gemeld worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum en de oorzaak van de schade. Bij de melding moet ook een kopie van de oppervlakteaangifte en een fotoplan van de percelen gevoegd zijn.

Land- of tuinbouwers die schade hebben door de droogte van de zomer van 2018 worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk die schade aan te geven. Dit kan door het aanvraagformulier 'Verzoek tot vaststelling van schade aan land- of tuinbouwteelten', samen met de gevraagde bijlagen in te dienen.

Enquête
Schade door in het wild levende dieren (houtduiven, konijnen, hazen, ganzen allerhande, …) doet zich meer en meer voor op onze land- en tuinbouwteelten. Boerenbond wil, met ondersteuning van de gemeentelijke landbouwadviesraad, iedere teler die in het laatste jaar schade ondervonden heeft motiveren om deze enquête in te vullen. Zo kan men het probleem in kaart brengen en preciseren welke diersoorten er voor overlast zorgen, waar in Vlaanderen en op welke gewassen. Op basis van deze cijfers kan de organisatie dan verder overleggen met de overheid om nieuwe maatregelen te nemen. Klik hier om de enquête in te vullen.

Contactinformatie