Landbouwschade

Naar aanleiding van extreme weersomstandigheden (droogte, overvloedige regenval, …) kan de federale minister van Landbouw een landbouwramp erkennen. Gedupeerde landbouwers kunnen de geleden schade dan laten vaststellen. Zo kan het aanvragen van de tussenkomst van het rampenfonds met een sluitend dossier gebeuren.

Om de schade te laten vaststellen, wordt de gemeentelijke landbouwschadecommissie samengeroepen. Die is samengesteld uit vijf personen onder de leiding van de burgemeester of zijn aangestelde, meestal de schepen van Landbouw. Namens de gemeente zetelt ook een land- of tuinbouwer. De buitendienst ALV heeft naast een eigen afgevaardigde ook een aan te stellen land- of tuinbouwer in de commissie. De FOD Financiën (controle belastingen) heeft eveneens een vertegenwoordiger.

De schade moet schriftelijk gemeld worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum en de oorzaak van de schade. Bij de melding moet ook een kopie van de oppervlakteaangifte en een fotoplan van de percelen gevoegd zijn.

Land- of tuinbouwers die schade hebben door de droogte van de zomer van 2022, worden opgeroepen om zo spoedig mogelijk die schade aan te geven. Dat kan door het aanvraagformulier 'Verzoek tot vaststelling van schade aan land- of tuinbouwteelten' samen met de gevraagde bijlagen in te dienen.