Heist Klimaatneutraal

Vlaanderen en de lokale besturen slaan sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Met de ondertekening van het Lokaal Vlaams Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 en LEKP 2.0) wordt het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid versterkt.

De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg ondertekende op 12 oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd op 8 november 2022 goedgekeurd.

 • Het pact zet in op vier werven: vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, water en (deel)mobiliteit.
 • Naast een meer energiezuinige en duurzaam mobiele gemeente, maken we van onze gemeente een klimaatrobuuste gemeente die beter gewapend is tegen droogte, hitte én wateroverlast.

Maar samen staan we sterker! Ben je al actief bezig met waterbuffering, waterinfiltratie, en/of het aanplanten van bomen en hagen in je tuin, óf ben je vastberaden om hier mee aan de slag te gaan?

Bekijk hier je mogelijkheden en registreer je inspanningen  

Een uitgelezen kans om onze klimaatambities samen kracht bij te zetten! En om van Heist-op-den-Berg een nog fijnere plek te maken om te wonen, werken en leven.

Vier werven

Laten we een boom opzetten (vergroening)

 • Eén boom extra per Vlaming.
 • Eén halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming.  
 • Eén extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners.

Verrijk je wijk (renovatie en hernieuwbare energie)

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden. LEKP 2.0: waarvan 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties.
 • coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners.

Elke buurt telt en is duurzaam bereikbaar (koolstofvrije (deel)mobiliteit)

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem.
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt. LEKP 2.0: 1,5 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners.
 • 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner.

Water, het nieuwe goud (droogteproblematiek)

 • 1 m² ontharding per inwoner. 
 • Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie. 

Bijkomende engagementen

Naast de stimulerende acties (cfr. 4 werven) worden nog andere engagementen van de gemeente gevraagd:

 • het Burgemeensterconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
 • een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen; Onder LEKP 2.0 wordt de primaire energiebesparingsdoelstelling aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023.
 • een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren; Onder LEKP 2.0 wordt de doelstelling verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030 t.o.v. 2015
 • tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
 • het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025;
 • lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
 • LEKP 2.0: Geen nieuwe principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.bt. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA

Kempen 2030

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact sluit aan bij het burgemeestersconvenant 2030, in de Kempen gekend onder de naam ’Kempen2030’. De doelstelling van dit convenant is om 40% CO2 te besparen tegen 2030 en om de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaatnieuws? Volg de nieuwe Facebookpagina, neem een kijkje op de website of lees de Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.

Specifieke doelstellingen en acties voor onze gemeente werden opgenomen in het energie- en klimaatactieplan. Als gemeente zullen we hierbij inzetten op volgende acties:

 • Lokale hernieuwbare energie en warmte: de regionale productie van hernieuwbare energie op een participatieve manier verhogen en het afsluiten van een onderhouds- en energieprestatiecontract voor een gedeelte van het gebouwenpatrimonium
 • Modal shift: wandelen en fietsen promoten, inzetten op openbaar vervoer en elektrische (deel)auto’s, trage wegen opwaarderen en nieuwe fietsverbindingen realiseren
 • Verhoogde renovatiegraad: renovatie van publieke en private gebouwen verhogen en acties uitvoeren om energie te besparen

Downloads