#PlaneetHeist

Vlaanderen en de lokale besturen slaan sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Met de ondertekening van het Lokaal Vlaams Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.0 en LEKP 2.0) wordt het gemeentelijk energie- en klimaatbeleid versterkt.

De gemeenteraad van Heist-op-den-Berg ondertekende op 12 oktober 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 werd op 8 november 2022 goedgekeurd.

 • Het pact zet in op vier werven: vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, water en (deel)mobiliteit.
 • Naast een meer energiezuinige en duurzaam mobiele gemeente, maken we van onze gemeente een klimaatrobuuste gemeente die beter gewapend is tegen droogte, hitte én wateroverlast.

Binnen onze gemeente werken we aan het klimaatpact onder #PlaneetHeist.

Maar samen staan we sterker! Ben je al actief bezig met waterbuffering, waterinfiltratie, en/of het aanplanten van bomen en hagen in je tuin, óf ben je vastberaden om hier mee aan de slag te gaan?

Bekijk hier je mogelijkheden 

Registreer je inspanningen hier

Een uitgelezen kans om onze klimaatambities samen kracht bij te zetten! En om van Heist-op-den-Berg een nog fijnere plek te maken om te wonen, werken en leven. #PlaneetHeist

Jaarlijks vindt ook het Event Planeet Heist plaats. Planeet Heist niet duur, wel duurzaam is het mooie werk van een samenwerking met Duurzame Heistenaars. Maar we doen dit natuurlijk niet alleen, maar samen met vele enthousiaste burgers en partnerorganisaties. 

Vier werven

Laten we een boom opzetten (vergroening)

 • Eén boom extra per Vlaming.
 • Eén halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming.  
 • Eén extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners.

Verrijk je wijk (renovatie en hernieuwbare energie)

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden. LEKP 2.0: waarvan 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties.
 • coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners.

Elke buurt telt en is duurzaam bereikbaar (koolstofvrije (deel)mobiliteit)

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem.
 • Per 100 inwoners 1 laadpunt. LEKP 2.0: 1,5 (semi-) publieke laadequivalenten per 100 inwoners.
 • 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner.

Water, het nieuwe goud (droogteproblematiek)

 • 1 m² ontharding per inwoner. 
 • Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie. 

Bijkomende engagementen

Naast de stimulerende acties (cfr. 4 werven) worden nog andere engagementen van de gemeente gevraagd:

 • het Burgemeensterconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
 • een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen; Onder LEKP 2.0 wordt de primaire energiebesparingsdoelstelling aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023.
 • een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren; Onder LEKP 2.0 wordt de doelstelling verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030 t.o.v. 2015
 • tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
 • het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025;
 • lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
 • LEKP 2.0: Geen nieuwe principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.bt. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA.

Documenten