Lokaal Overleg Kinderopvang

Voorzitter
Pijpelbossen 6, 2221 Booischot
0477 80 76 22, dirk.vannoten@heist-op-den-berg.be

Wat doet deze adviesraad?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van een Lokaal Loket Kinderopvang.

Concreet kan het Lokaal Overleg Kinderopvang:

 • het kinderopvangaanbod binnen de gemeente in kaart brengen
 • problemen m.b.t. het aanbod beschrijven en analyseren
 • mogelijke oplossingen geven voor problemen en knelpunten
 • adviezen geven met betrekking tot oproepen door Kind & Gezin tot uitbreiding kinderopvangplaatsen

Maar in de eerste plaats is het een ontmoetingsmoment voor alle partners rond kinderopvang, om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Het Lokaal Overleg Kinderopvang komt drie keer per jaar samen.

Samenstelling
In het Lokaal Overleg van 10 februari 2022 werd Dirk Van Noten aangeduid als voorzitter van het Lokaal Overleg. Sarah Verstrepen , coördinator beleidsdomein Zorgverlening, heeft de taak van secretaris opgenomen.

De huidige stemgerechtigde leden zijn:

 • de Witte Wolk
 • Boembaloeba
 • Bavet & Charet
 • De Kapoentjes
 • ’t Riemenhofje
 • De Speelboom
 • Kinderdagverblijf Het Heiveldje
 • Dienst voor onthaalouders Heist-op-den-Berg
 • Dienst voor onthaalouders de Voorzorg
 • Dienst voor onthaalouders
 • Ferm Kinderopvang
 • Betty Kestens, zelfstandige onthaalouder en vertegenwoordiging gezinsbond
 • team Buitenschoolse Kinderopvang en Speelplein.

Deze lijst kan uitgebreid worden met bijkomende aanbieders en (toekomstige) gebruikers.

De niet-stemgerechtigde leden zijn de voorzitter en vertegenwoordiging van het lokale bestuur, de secretaris en de vertegenwoordiging van Kind en Gezin.