Managementteam

Het managementteam of kortweg MT is een team van ambtenaren dat bevoegd is om advies te geven aan het college van burgemeester en schepenen over allerlei materies aangaande beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. Het MT beoogt een brugfunctie te hebben tussen de ambtenaren en het schepencollege.

Het MT vergadert eenmaal per maand. Voorzitter is de gemeentesecretaris.

In Heist-op-den-Berg maken volgende personen momenteel deel uit van dit MT:

  • gemeentesecretaris: Hans Welters
  • OCMW-secretaris: Isabelle Sterckx
  • financieel beheerder: Kim Ceulemans
  • afdelingshoofd Bouw en Milieu: Serafien Wouters
  • afdelingshoofd Technische Zaken: Guy Van der Veken
  • afdelingshoofd Cultuur en Vrije Tijd: Liesbeth Lambaerts
  • dd directeur woonzorgcentrum: Marleen Witvrouwen