Melden bouwovertredingen

In ruime zin kan 'handhaven' ingevuld worden als "elke handeling die erop gericht is de naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beƫindigen". Wanneer deze ruime definitie van handhaving wordt gehanteerd, omvat zij ook de (preventieve) voorlichtingsactiviteiten van de overheid.

In tegenstelling tot deze ruime invulling van het begrip 'handhaven', wordt het begrip vaak in een engere zin gehanteerd. Handhaven is dan "het door toezicht en door de toepassing van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of burgerrechtelijke middelen bereiken dat de algemeen en individueel geldende regels en voorschriften worden nageleefd. Deze invulling van het begrip 'handhaving' beperkt zich met andere woorden tot het toezicht en het opleggen en ten uitvoer brengen van straffen en maatregelen.

In handhaving wordt vaak gesproken over een preventieve en curatieve pijler. De preventieve handhaving is gericht op het bewaren van de goede ruimtelijke ordening. Enerzijds door toezicht en (dreigende) misdrijven of inbreuken te vermijden, anderzijds door een vastgestelde overtreding te (doen) stoppen om verdere schade te voorkomen. Wanneer de preventieve handhavingsmaatregelen niet het gewenste effect behalen, kan het curatieve handhavingstraject worden opgestart. Binnen het curatieve handhavingsspoor zijn verschillende sanctiestelsels inzetbaar, die, naargelang het geval, een probleem verhelpend of bestraffend oogmerk kunnen hebben. Ze willen de gevolgen van een overtreding ongedaan maken of herhaling van een overtreding voorkomen. 

Op 1 maart 2018 is het nieuwe handhavingsdecreet en handhavingsbesluit van start gegaan. Er wordt nu een opsplitsing gemaakt tussen stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken. De decreetgever heeft bepaald welke handelingen en omissies onder misdrijven of inbreuken vallen. Misdrijven worden vastgelegd in een 'proces-verbaal' en inbreuken in een 'verslag van vaststelling'.

De deskundige Handhaving is de eerste contactpersoon bij vragen in verband met:

  • pv's
  • verslagen van vaststelling
  • herstelvorderingen
  • allerlei vragen die verband houden met een mogelijke stedenbouwkundig misdrijf of inbreuk

Ze staat ook in rechtstreeks contact met alle bijhorende instanties:

  • politie
  • AIHRO: Afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
  • parket
  • Klachten of meldingen van eventuele stedenbouwkundige bouwmisdrijven of bouwinbreuken kunnen via mail, brief, of via het loket rechtstreeks aan de deskundige Handhaving gemeld worden.
  • In samenwerking met de verschillende instanties zal zij trachten om de misdrijven of inbreuken op de best mogelijk manier aan te vatten en hiervoor een geschikt traject uit te werken. Zij zal ook instaan voor alle verdere dossieropvolging.

Voor het doorgeven van klachten of het melden van eventuele stedenbouwkundige bouwmisdrijven of bouwinbreuken kan onderstaand formulier ingevuld worden en toegestuurd worden aan handhaving@heist-op-den-berg.be

Documenten