Regenwater

Jaarlijks valt er 800 mm regenwater gratis uit de lucht. In de afgelopen jaren werd meermaals aangetoond dat een zorgvuldig beheer van dit regenwater noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden. Regenwater kan op een nuttige wijze aangewend worden in je huishouden, voor bv. waterspoeling in een toilet, de wasmachine, het besproeien van de tuin, het wassen van de auto, de schoonmaak, …

Bij elke nieuwe woning is de aanleg van een hemelwaterput verplicht door een Vlaamse stedenbouwkundige verordening van 01/10/2004 over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en de gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. De grootte van de hemelwaterput hangt af van de aangesloten dakoppervlakte en de oppervlakte en aard van de verhardingen.

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’ wil aan architecten een antwoord geven op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht naar een breder publiek zoals aannemers, loodgieters, particulieren, tuinaanleggers, enz. Ook zij zijn betrokken bij de waterhuishouding in en rond de woning. Omdat de ‘Waterwegwijzer’ een praktische gids wil zijn, bevat hij ook concreet uitgewerkte voorbeelden.