Nieuw administratief centrum - vragen en antwoorden - gebouw en bouwprogramma

Vraag 12 - Hoe groot wordt het AC?

In de haalbaarheidsstudie wordt rekening gehouden met een bruto bouwprogramma van net geen 10.000 m².

Haalbaarheidsstudie administratief centrum - bouwprogramma

Vraag 13 - Hoeveel bouwlagen zal het administratief centrum hebben?

In alle scenario’s die vandaag op tafel liggen, worden er vier bouwlagen voorzien. Het gelijkvloers bestaat in elk voorstel uit twee bouwlagen. Vervolgens wordt er steeds één laag voorzien voor de werkposten van de medewerkers. De vierde en laatste bouwlaag heeft steeds een kleinere oppervlakte dan de onderliggende lagen.

Vraag 14 - Hoe werd het bouwprogramma bepaald?

Bureau VELD bepaalde het bouwprogramma van het nieuw administratief centrum. In totaal zal er voor een goed werkend administratief centrum 4.927m² (netto) nodig zijn. In die oppervlakte is ook ruimte voor een nieuwe bibliotheek opgenomen.

De meest bepalende factor in het bouwprogramma is het aantal medewerkers waarmee rekening is gehouden.
Het is op basis daarvan dat de oppervlakte aan werkplekken, sanitair, logistieke ruimtes en vergaderzaaltjes werd berekend.

Zie ook vraag 16 en 17.

Vraag 15 - Volstaat het voorziene aantal vierkante meters als basisprogramma voor een nieuw administratief centrum? In andere centra geeft men na een aantal jaren al aan dat de voorziene ruimte niet meer volstaat.

Er is rekening gehouden met 227 werkposten; daarin zit 10% groeicapaciteit vervat. We gaan er kortom van uit dat - in de periode tussen nu en het moment dat het administratief centrum gebouwd wordt - het aantal administratieve medewerkers met 10% is gestegen. Daarbij wordt rekening gehouden met een tijdframe van een realisatie tegen 2030. Als dat perspectief alsnog zou wijzigen, zal een evaluatie van die cijfers zich opdringen.
Het gebruikte groeipercentage volgt de trend die het lokale bestuur de laatste decennia volgt.

Het klopt dat de coronacrisis van 2020 het werklandschap danig heeft gewijzigd: ook binnen het lokale bestuur wordt sterker ingezet op digitaal werken.
Geen of weinig rekening houden met groei is echter ook niet aangewezen: je loopt dan immers het risico dat het gebouw al te klein is op het moment dat het gebouwd wordt.

Bijkomend uitgangspunt: 80% van de medewerkers heeft een vaste plek; 20% heeft een flexplek. Voor die laatste 20% wordt er uitgegaan van een aanwezigheidsgraad van 50%. Er is dus rekening gehouden met een bepaalde graad van thuiswerk.

Bij verdere uitwerking van het bouwprogramma kan het systeem dat werd uitgewerkt door VELD bijgestuurd worden. Zo kunnen eventuele nieuwe uitgangspunten (impact van corona: meer uitgesproken vorm van digitaal werken) doorgerekend worden in het aantal benodigde vierkante meters kantoorruimte.

Vraag 16 - Is er rekening gehouden met corona / telewerken?

Zie vraag 15.

Het vernoemde cijfer is vóór corona bepaald. Het aantal werkposten kan nog scherpgesteld worden.

Vraag 17 - Welke externe diensten komen er in het nieuw administratief centrum? Krijgen de regionale diensten die actief zijn in Heist-op-den-Berg een plekje in het gebouw? Is er ruimte voor diensten die ergens permanentie willen houden? 

Het basisprogramma, opgesteld in het kader van de haalbaarheidsstudie, is al zeer ruim. Daarin werd één extra loket voorzien voor externe diensten. Dat kan uiteraard flexibel gedeeld worden onderling.

Bovendien zal er heel wat patrimonium van het lokale bestuur vrijkomen na de verhuis van de medewerkers naar het administratief centrum. In dat patrimonium zouden externe diensten dus ook een plek kunnen krijgen.

 Concreet: er werd nog geen bevraging gedaan bij andere externe partners. Dat zal in een volgende fase gebeuren.

In de haalbaarheidsstudie is het basisprogramma vormgegeven en worden de ruimtelijke inpassing enerzijds en de financiële haalbaarheid anderzijds onderzocht. Als er voldoende ruimtelijke en financiële marge blijkt te zijn, dan kan onderzocht worden welke externe diensten een concrete, vaste plek kunnen krijgen in het administratief centrum. Is dat niet haalbaar, dan zal ingezet worden op flexibele plekken die gedeeld kunnen worden door verschillende (interne en externe) diensten.

Contactinformatie