Openbaar onderzoek gemeentelijke stedenbouwkundige verordening m.b.t. overwelven en betuinen van grachten

Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De Vlaamse wetgeving legt een omgevingsvergunningsaanvraag op voor het inbuizen van grachten. Deze gemeentelijke verordening bepaalt aan welke voorwaarden de inbuizing/overwelving en betuining van een gracht moet voldoen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat het ontwerp van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen.  Dat openbaar onderzoek loopt van 14 februari tot en met 14 maart 2024.

De ontwerpverordening kan je raadplegen via het DSI-platform. Of na telefonische afspraak (015 46 14 00) bij team Leefomgeving (Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg).

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp moeten voor 15 maart 2024 schriftelijk en ondertekend (naam, adres, handtekening) worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 17 in Heist-op-den-Berg. Dat kan op verschillende manieren:

  • aangetekend
  • per mail aan planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be met duidelijke vermelding in het onderwerp 'ontwerpverordening grachten'
  • tegen ontvangstbewijs bij team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg, na telefonische afspraak (015 46 14 00)

Raadpleeg de bijhorende stukken