Openbaarheid van bestuur

Elke burger heeft recht op duidelijke en objectieve informatie over het gemeentebeleid. Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van het bestuur regelt het inzagerecht van de bevolking op onder andere het niveau van de gemeenten.

Actieve en passieve openbaarheid
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ’actieve‘ en ’passieve‘ openbaarheid.

  • Actieve openbaarheid: het bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het gevoerde beleid. Zo verschijnt er bijvoorbeeld een toelichting van de gemeenteraad in de Gemeentekrant, op de website, in de elektronische nieuwsbrief, …
  • Passieve openbaarheid: als burger heb je inzagerecht en/of kan je om uitleg vragen. Zo kan je bijvoorbeeld inzage vragen in de beslissingen van het openbare deel van de gemeenteraad, de begroting van de rekeningen, gemeentelijke reglementen en verordeningen, enz.

Praktisch
Je doet je aanvraag om documenten in te kijken of om een afschrift en uitleg te krijgen schriftelijk: stuur een brief, fax of mail, of overhandig je aanvraag persoonlijk.

In je aanvraag vermeld je duidelijk je naam en correspondentieadres. Daarnaast moet je de aangelegenheid waarover het gaat zo duidelijk mogelijk omschrijven, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, en de vorm waarin je de informatie bij voorkeur ter beschikking krijgt.

Je kan deze aanvragen richten aan het diensthoofd Secretariaat Annick Van Woensel, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, mail avw@heist-op-den-berg.be.

Kostprijs
Inzage en uitleg zijn uiteraard gratis. Wie een afschrift vraagt van een bestuursdocument, betaalt volgens het retributiereglement. Afhankelijk van het gevraagde formaat betaal je:

  • A4 zwart-wit recto 0,05 euro
  • A4 zwart-wit recto/verso 0,10 euro
  • A3 zwart-wit recto 0,15 euro
  • A3 zwart-wit recto/verso 0,20 euro
  • A4 kleur recto 0,30 euro
  • A4 kleur recto/verso 0,45 euro
  • A3 kleur recto 0,60 euro
  • A3 kleur recto/verso 0,90 euro