Lopende openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Wie het dossier wil inkijken, kan contact opnemen met team Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg, na telefonische afspraak op 015 46 14 00.


Openbare onderzoeken milieu


Openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen


Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid
De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de  federale overheid
    • een buurland

Via https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en Gewestelijke plannen, voor de provinciale en emeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken)