Openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Milieu

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke ordening

Mobiliteit

Inspraak omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

  • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de  federale overheid
    • een buurland

Op de website van de Vlaamse Overheid vind je de specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Voorlopig enkel nog maar Vlaamse en gewestelijke plannen, voor de provinciale en gemeentelijke projecten moet je naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan.