RUP Kern Wiekevorst

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kern Wiekevorst heeft de herziening en uitbreiding van het RUP Dorp-Zuid Wiekevorst als doel.

De finaliteit van het RUP is:

  • Het afbakenen van de kern Wiekevorst tot op perceelsniveau waarbij er binnen de 'kern' een samenhangend ruimtelijk beleid wordt gevoerd in het kader van kernversterking en kernverdichting.
  • Het indelen van de kern Wiekevorst in verschillende deelruimten als basis voor een gebiedsgerichte differentiatie en het formuleren van specifieke voorschriften per deelruimte.
  • Het bieden van een flexibel kader binnen een aantal harde grenzen in functie van de draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit.

Inmiddels werd de MER-screening van dit dossier beëindigd en werd door de MER-cel van Ruimte Vlaanderen geoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De desbetreffende screeningsnota en beslissing kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, afdeling Bouw en Milieu, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg tijdens de normale openingsuren van de dienst. Je kan ze ook hier nalezen: