Pilootproject omgevingshandhaving

De gemeente Heist-op-den-Berg wil werken aan de instandhouding van de biodiversiteit door controle op de vergunningsvoorwaarden tot heraanplanting van groen. Voor de droogteproblematiek zet ze naast verhardingen, vooral in op bronbemalingen. De focus hiervoor ligt op preventie en dialoog met alle betrokken actoren zodat repressieve handhaving niet nodig is. 

Ze zal daarvoor beroep doen op een private actor, Terra Inc. bvba waarbij er op volgende twee onderdelen ingezet zal worden:

  • De instandhouding van biodiversiteit – met bijzondere aandacht voor het niet naleven van vergunningsvoorwaarden met betrekking tot heraanplantingen (van bomen) en aanleg van groenbuffers en groenschermen;
  • De aanpak van de droogteproblematiek – met bijzondere aandacht voor bronbemalingen, (onvergunde) grondwaterwinningen, onvergunde verharding en het niet aanleggen van voorziene groendaken.

Voor zowel het inzetten op behoud van de biodiversiteit als de droogteproblematiek is de uitwerking van een systematische inventarisatie van bepaalde elementen noodzakelijk zodat prioritaire dossiers duidelijk worden. 

Als doel voor dit project wenst de gemeente een projectgericht meetnet te bekomen waarbij exploitanten van waterwinningen en bemalingen zelf instaan voor de wettelijk verplichte data (debiet, grondwaterstand) op periodieke basis. Er zal tijdens het traject ook gewerkt worden met de strategie ‘compliance promotion’, gewenst gedrag van de exploitanten van grondwaterwinningen trachten te bevorderen zodat er niet moet overgegaan worden naar de harde handhaving.

Voor dit project zullen verschillende gemeentelijke teams meewerken en als ogen op het terrein figureren.

Verdere informatie over dit pilootproject volgt.