Plan-MER voor zevende Mestactieplan

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen wil met MAP 7 de nodige maatregelen nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw kleiner te maken. Zo wil de Vlaamse overheid de waterkwaliteit in lijn brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving (de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn) en binnen de timing en bepalingen van die richtlijnen, voor zover landbouw daarvoor verantwoordelijk is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te brengen, start een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER). Een eerste stap is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Inspraakprocedure

Je kan van 14 juni tot en met 12 augustus 2023 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan laten weten welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. 

De nota kan je hier downloaden of inkijken bij het team Omgevingseffecten in Brussel en bij team Leefomgeving van het lokale bestuur, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg (na telefonische afspraak, 015 46 14 00).

Tot en met 12 augustus kan je jouw opmerkingen bezorgen via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier. Je kan je reactie ook ter plekke afgeven aan het team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen: Departement Omgeving - Team Omgevingseffecten - Milieueffectrapportage - Plan-MER MAP 7 (PL0301) - Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel.

Documenten