Herziening RUP Centrum |||

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening RUP Centrum ||| omvat de herziening van het oorspronkelijke RUP Centrum ||| waarbij het opzet is te kimen tot een passende verdichting en kernversterking van deze omgeving. Het situeert zich tussen Neerweg - Molenstraat - Bergstraat en Noordstraat.

Het college keurde in de zitting van 13 februari 2018 de start- en procesnota voor dit RUP goed. In de periode van 28 mei tot en met 26 juli 2018 werd de start- en procesnota onderworpen aan een publieke raadpleging. Gedurende deze periode konden opmerkingen en suggesties over de voorgenomen krijtlijnen van dit plan worden overgemaakt.

De documenten die gedurende die periode ter inzage lagen kunnen ter informatie nog steeds geraadpleegd worden via onderstaande linken.

Intussen bevindt dit planproces zich in de omvorming tot scopingsnota en daaraan gekoppeld de opmaak van voorontwerp-RUP en ontwerp effectenrapportage. Deze stap richt zich op de verwerking van de publieke raadpleging en adviezen over de startnota en procesnota.

Wanneer een voorontwerp-RUP en ontwerp effectenrapporten klaar is zal het worden onderworpen aan een plenaire vergadering of een schriftelijk advies (advisering vanuit Vlaamse, provinciale en gemeentelijke adviesinstanties). Nadien volgt een voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP door de gemeenteraad. Daarop volgt opnieuw een publieke aftoetsing aan de hand van een openbaar onderzoek.

Een overzicht van de verschillende stappen voor de opmaak van een RUP (nieuwe procedure vanaf 1 mei 2017) kan je hieronder schematisch terugvinden.