Regenwaterput

Jaarlijks valt er 800 mm regenwater gratis uit de lucht. In de afgelopen jaren werd meermaals aangetoond dat een zorgvuldig beheer van dit regenwater noodzakelijk is om wateroverlast te vermijden. Regenwater kan op een nuttige wijze aangewend worden in je huishouden voor bv. waterspoeling in een toilet, de wasmachine, het besproeien van de tuin, het wassen van de auto, de schoonmaak, …

Het lokale bestuur wil het hergebruik van hemelwater stimuleren door een premie te geven voor een hemelwaterinstallatie bij bestaande woningen.

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor een bestaand gebouw vergund vóór 7/9/1999, waarbij de hemelwaterinstallatie na 31/12/2018 gebouwd is. Onder ‘hemelwaterinstallatie’ wordt verstaan het geheel van een hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater. Onder ‘bestaand gebouw’ wordt verstaan een vergunde woning of een vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar activiteiten.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten horizontale dakoppervlakte van de woning of het gebouw:
  • max. 100 m ² -> min. 5.000 liter
  • max. 120 m ² -> min. 6.000 liter
  • max. 140 m ² -> min. 7.000 liter
  • max. 160 m ² -> min. 8.000 liter
  • max. 180 m ² -> min. 9.000 liter
  • max. 200 m ² -> min. 10.000 liter
  • max. 300 m ² -> min. 15.000 liter
 • Er moet tenminste één wc of wasmachine aangesloten zijn op de hemelwaterinstallatie.
 • Er mag geen directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het leidingnet van de hemelwaterinstallatieput.
 • De aansluiting van de overloop van de hemelwaterput op een gemengd rioolstelsel of DWA-riolering is verboden.

Procedure

Je doet de aanvraag via het aanvraagformulier met de nodige bijlagen:

Meebrengen

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Facturen van de hemelwaterinstallatie. Dit kan betrekking hebben op de hemelwaterput, bijhorende leiding- en pompsysteem, filters, ...

Bedrag

De gemeentelijke premie bedraagt 0,05 euro per liter met een maximum van 500 euro.

Huishoudelijk reglement