RUP Aldi-site

Fase: Bundeling, coördinatie en behandeling adviezen, opmerkingen en bezwaren.

Voorafgaand aan de opmaak van het RUP stelde het lokale bestuur al een masterplan op in samenwerking met verschillende actoren/eigenaars. Dat masterplan dient als basis voor de verdere uitwerking van het RUP. Verder werd hierop een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) aangevraagd door het lokale bestuur en goedgekeurd door de deputatie aangaande de juridische vertaling van dit masterplan conform de omzendbrief Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van 04/02/2016.

Het schepencollege keurde op 16 juni 2020 de start- en procesnota voor het RUP goed.

De proces- en startnota heeft van 21 september tot en met 19 november 2020 zijn publieke raadpleging doorlopen. In het kader van de publieke raadpleging heeft er op donderdag 24 september 2020 een dialoogmarkt plaatsgevonden. De digitale vorm van die dialoogmarkt aan de hand van onderstaande informatiepanelen kan je hier raadplegen.

Na de publieke raadpleging zijn de adviezen en inspraakacties op de startnota verwerkt en is de startnota omgevormd tot scopingnota. De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en beoordeelt de eventuele milieueffecten. Door het opmaken van de scopingnota wordt richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten.

In navolging van de scopingnota is vorm gegeven aan het voorontwerp-RUP en heeft het college op 18 januari 2022 besloten om het voorontwerp dit voorjaar te onderwerpen aan een plenaire vergadering (advisering vanuit Vlaamse, provinciale en gemeentelijke adviesinstanties).

Op 11 oktober 2022 stelde de Heistse gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Aldi site voorlopig vast.

Het voorliggende RUP met plangebied gelegen tussen de Stationsstraat, Oude Mechelbaan en Oude Liersebaan wil inzetten op de toekomst van de site, gelegen in de invloedsfeer en het potentieel van de stationsomgeving. Het voorliggende RUP tracht dit gebied te laten evolueren naar een gebied met diverse kernfuncties afgestemd op de toekomstvisie van Heist met o.a. wonen, grootschalige detailhandel, kantoorachtigen en een plek waar hedendaagse behoeften van medegebruik zoals bijvoorbeeld recreatieve aspecten een plaats kunnen krijgen. Het gebied zal een strategische rol moeten vervullen als onderdeel van de stationsomgeving en als verbinding tussen het station en het centrum enerzijds en haar achterliggende woonomgevingen anderzijds.

Het RUP Aldi-site zal het gewestplan vervangen voor de delen die gelegen zijn binnen de contouren van dit RUP. Er zijn geen geldende verkavelingen gelegen binnen de contour van het RUP.

Het RUP heeft haar openbaar onderzoek doorlopen van1 november 2022tot en met 1 januari 2023 waarbinnen ook eeninfomomentheeft plaatsgevonden op maandag 7 november 2022 om 20u in CC Zwaneberg, zaal Vélodroom, Cultuurplein 1 te 2220 Heist-op-den-Berg.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening staat nu in voor de bundeling en de coördinatie van alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

Nadien volgt de fase van definitieve vaststelling.

De documenten die ter inzage lagen tijdens het openbaar onderzoek kan je hier raadplegen via DSI platform.

Een overzicht van de verschillende stappen voor de opmaak van een RUP (nieuwe procedure vanaf 1 mei 2017) kan je hier schematisch terugvinden.