RUP Aldi-site

Fase: Start- en procesnota - Publieke raadpleging
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Aldi-site is gele­gen binnen het bouwblok dat grenst aan het station van Heist-op-den-Berg. Het wordt begrensd door Oude Liersebaan, Stationsstraat en Oude Mechel­baan. Na de goedkeuring van het masterplan voor deze site door het lokale bestuur start nu de uitwer­king van het RUP. Dat zal de historisch gegroeide KMO-bestemming op het gewestplan aanpassen aan de huidige ruimtelijke en maatschappelijke context en aan de toekomstvisie van Heist op wonen, groot­schalige detailhandel, kantoren en medegebruik.

Voorafgaand aan de opmaak van dit RUP is er reeds een masterplan opgesteld door de gemeente in samenwerking met verschillende actoren/eigenaars. Dit masterplan dient als basis voor de verdere uitwerking van dit RUP. Verder werd hierop een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) aangevraagd door de gemeente en goedgekeurd door de deputatie aangaande de juridische vertaling van dit masterplan conform de omzendbrief Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen dd. 04/02/2016.

Het schepencollege keurde op 16 juni 2020 de start- en procesnota voor dit RUP goed.
 

In de periode van 21 september tot en met 19 november 2020 zijn de proces- en startnota raadpleegbaar op deze projectpagina of kan je ze na afspraak komen inkijken bij Administratie Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg.

Op donderdag 24 september 2020 kan je van 19 tot 21 uur in Cul­tuurcentrum Zwaneberg - zaal Vélodroom terecht voor een dialoogmarkt. Omwille van de coronamaatregelen (voldoende spreiding) verloopt dit via inschrijving. Mondmasker is verplicht. Omwille van praktische en organisatorische redenen worden de inschrijvingen afgesloten op dinsdagavond 22 september 2020.

Opmerkingen en suggesties kan je tijdens de periode dat de documenten geraadpleegd kunnen worden schridtelijk overmaken door deze:

  • na telefonische afspraak - 015 23 74 00 - afgeven tegen ontvangstbewijs bij team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
  • Te bezorgen met een aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
  • te mailen naar planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be met vermelding van het onderwerp Publieke raadpleging RUP Aldi-site

Documenten publieke raadpleging:

Digitale versie dialoogmarkt:

In navolging van de dialoogmarkt op 24 september 2020 in zaal Velodroom van het CC Zwaneberg voorzien wij hierbij in een digitale vorm van deze dialoogmarkt aan de hand van bovenstaande informatiepanelen *.
Eventueel verduidelijkende vragen kunnen gesteld worden via planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be (gelieve duidelijk contactgegevens op te nemen in jouw communicatie waaronder ook telefonische contactgegevens – belangrijk is ook om aan te geven of het om een verduidelijkende vraag gaat dan wel een effectieve reactie in het kader van de publieke raadpleging).

* Conform de verduidelijking bij de noodmaatregelen kan de bevoegde overheid beslissen om participatiemomenten, informatie- en inspraakvergaderingen, via elektronische middelen te houden.

 

Rode stippellijn is het onderzoeksgebied - zwarte lijn is de RUP-contour zoals opgenomen in de startnota.

Een overzicht van de verschillende stappen voor de opmaak van een RUP (nieuwe procedure vanaf 1 mei 2017) kan je hieronder schematisch terugvinden (zie figuur ook gebruikt bij RUP Centrum III herziening)