RUP Aldi-site

Fase: Start- en procesnota - Publieke raadpleging
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Aldi-site is gele­gen binnen het bouwblok dat grenst aan het station van Heist-op-den-Berg. Het wordt begrensd door Oude Liersebaan, Stationsstraat en Oude Mechel­baan. Na de goedkeuring van het masterplan voor deze site door het lokale bestuur start nu de uitwer­king van het RUP. Dat zal de historisch gegroeide kmo-bestemming op het gewestplan aanpassen aan de huidige ruimtelijke en maatschappelijke context en aan de toekomstvisie van Heist op wonen, groot­schalige detailhandel, kantoren en medegebruik.

Voorafgaand aan de opmaak van het RUP stelde het lokale bestuur al een masterplan op in samenwerking met verschillende actoren/eigenaars. Dat masterplan dient als basis voor de verdere uitwerking van het RUP. Verder werd hierop een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) aangevraagd door het lokale bestuur en goedgekeurd door de deputatie aangaande de juridische vertaling van dit masterplan conform de omzendbrief Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van 04/02/2016.

Het schepencollege keurde op 16 juni 2020 de start- en procesnota voor het RUP goed.
 

De proces- en startnota heeft van 21 september tot en met 19 november 2020 zijn publieke raadpleging doorlopen. Op donderdag 24 september 2020 heeft een dialoogmarkt plaatsgevonden. De digitale vorm van die dialoogmarkt aan de hand van onderstaande informatiepanelen is hieronder nog steeds raadpleegbaar.

Momenteel wordt de gegeven input van de publieke raadpleging verwerkt. Hiermee bevindt het planproces zich in de omvorming tot scopingnota en daaropvolgend de opmaak van voorontwerp-RUP.

Wanneer een voorontwerp-RUP en ontwerp effectenrapporten klaar is, wordt het onderworpen aan een plenaire vergadering of een schriftelijk advies (advisering vanuit Vlaamse, provinciale en gemeentelijke adviesinstanties). Nadien volgt een voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP door de gemeenteraad. Daarop volgt opnieuw een publieke aftoetsing aan de hand van een openbaar onderzoek.

Een overzicht van de verschillende stappen voor de opmaak van een RUP (nieuwe procedure vanaf 1 mei 2017) kan je hieronder schematisch terugvinden.

Documenten publieke raadpleging:

 

Digitale versie dialoogmarkt (versie van de dialoogmarkt op 24 september 2020)

Informatiepaneel 1: situering-aanleiding-doelstelling

 

Rode stippellijn is het onderzoeksgebied - zwarte lijn is de RUP-contour zoals opgenomen in de startnota.