RUP Aldi-site

Voor de opmaak van het RUP stelde het lokale bestuur een masterplan op in samenwerking met verschillende actoren/eigenaars. Dat masterplan is de basis voor de verdere uitwerking van het RUP. Daarna werd een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) aangevraagd door het lokale bestuur en goedgekeurd door de deputatie. Dit gaat over de juridische vertaling van het masterplan conform de omzendbrief Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen van 04/02/2016.

Het schepencollege keurde op 16 juni 2020 de start- en procesnota voor het RUP goed.

De proces- en startnota doorliep zijn publieke raadpleging van 21 september tot en met 19 november 2020. Op donderdag 24 september 2020 vond een dialoogmarkt plaats. De digitale vorm van deze dialoogmarkt kan je hier raadplegen.

Na de publieke raadpleging zijn de adviezen en inspraakacties op de startnota verwerkt en is de startnota omgevormd tot scopingnota. De scopingnota bouwt voort op de startnota, bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en beoordeelt de eventuele milieueffecten. Door het opmaken van de scopingnota wordt richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf en de effecten.

In navolging van de scopingnota is vorm gegeven aan het voorontwerp-RUP en heeft het college op 18 januari 2022 besloten om het voorontwerp te onderwerpen aan een plenaire vergadering (advisering vanuit Vlaamse, provinciale en gemeentelijke adviesinstanties).

Op 11 oktober 2022 stelde de Heistse gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Aldi site voorlopig vast.

Het voorliggende RUP met plangebied gelegen tussen de Stationsstraat, Oude Mechelbaan en Oude Liersebaan wil inzetten op de toekomst van de site, gelegen in de invloedsfeer en het potentieel van de stationsomgeving. Het voorliggende RUP tracht dit gebied te laten evolueren naar een gebied met diverse kernfuncties afgestemd op de toekomstvisie van Heist met o.a. wonen, grootschalige detailhandel, kantoorachtigen en een plek waar hedendaagse behoeften van medegebruik zoals bijvoorbeeld recreatieve aspecten een plaats kunnen krijgen. Het gebied zal een strategische rol moeten vervullen als onderdeel van de stationsomgeving en als verbinding tussen het station en het centrum enerzijds en haar achterliggende woonomgevingen anderzijds.

Het RUP doorliep haar openbaar onderzoek van 1 november 2022 tot en met 1 januari 2023 waarbinnen ook een infomoment heeft plaatsgevonden op maandag 7 november 2022 om 20 uur in CC Zwaneberg.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft na het openbaar onderzoek alle adviezen, opmerkingen en bezwaren verwerkt en hierover advies uitgebracht bij de gemeenteraad.

Hierop volgend stelde de gemeenteraad het RUP definitief vastgesteld op 27 juni 2023. Een bericht van definitieve vaststelling werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 augustus 2023. Hierdoor is het RUP in werking getreden op 8 september 2023.

Alle documenten en plannen van het RUP kan je hier raadplegen via het DSI platform.

Het RUP Aldi-site zal het gewestplan vervangen voor de delen die gelegen zijn binnen de contouren van dit RUP. Er zijn geen geldende verkavelingen binnen de contour van het RUP.