Herziening RUP Centrum 3

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) herziening RUP Centrum III omvat de herziening van het oorspronkelijke RUP Centrum III waarbij het opzet is te komen tot een passende verdichting en kernversterking van deze omgeving. Het situeert zich tussen Neerweg - Molenstraat - Bergstraat en Noordstraat.

Het college keurde in de zitting van 13 februari 2018 de start- en procesnota voor dit RUP goed. In de periode van 28 mei tot en met 26 juli 2018 werd de start- en procesnota onderworpen aan een publieke raadpleging. Gedurende deze periode konden opmerkingen en suggesties over de voorgenomen krijtlijnen van dit plan worden overgemaakt.

Er werd de tijd genomen om te voorzien in de omvorming van de startnota tot scopingnota. Deze stap voorziet in de verwerking van de publieke raadpleging en adviezen, en bouwt daarmee verder op de startnota. Het college keurde de scopingnota goed in de zitting van 16 mei 2023.

De documenten kan je raadplegen via deze link naar het DSI-platform.

In samenhang met de hiervoor vermelde opmaak van de scopingnota werd ook vormgegeven aan de opmaak van een voorontwerp-RUP. Hiervoor werd het plan verder uitgewerkt samen met bijkomende onderzoeken die relevant werden geacht. Wanneer het voorontwerp-RUP klaar is zal dit worden onderworpen aan een plenaire vergadering (advisering vanuit Vlaamse, provinciale en gemeentelijke adviesinstanties). Op basis van deze plenaire vergadering zal het voorontwerp opnieuw worden herwerkt en aangepast tot ontwerp-RUP in het kader van een voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.

Daarop volgt dan opnieuw een bredere publieke aftoetsing aan de hand van een openbaar onderzoek.