Herziening RUP Centrum 3

Fase: Openbaar Onderzoek - van 5 januari tot en met 4 maart 2024

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'herziening RUP Centrum III' omvat de herziening van het oorspronkelijke RUP Centrum III. Hiermee wil het lokale bestuur komen tot een passende verdichting en kernversterking van de omgeving Neerweg - Molenstraat - Bergstraat en Noordstraat.

Het college keurde in de zitting van 13 februari 2018 de start- en procesnota voor dit RUP goed. Van 28 mei tot en met 26 juli 2018 werd de start- en procesnota onderworpen aan een publieke raadpleging. Gedurende deze periode konden opmerkingen en suggesties over de voorgenomen krijtlijnen van dit plan worden overgemaakt.

Er werd de tijd genomen om te voorzien in de omvorming van de startnota tot scopingnota. Deze stap voorziet in de verwerking van de publieke raadpleging en adviezen, en bouwt daarmee verder op de startnota. Het college keurde de scopingnota goed in de zitting van 16 mei 2023.

Samen met de opmaak van de scopingnota werd ook vormgegeven aan de opmaak van een voorontwerp-RUP. Hiervoor werd het plan verder uitgewerkt samen met bijkomende, relevante onderzoeken. In navolging van voorgaande stappen werd het voorontwerp-RUP gefinaliseerd en onderworpen aan een plenaire vergadering (advisering vanuit Vlaamse, provinciale en gemeentelijke adviesinstanties). Op basis van de plenaire vergadering werd het voorontwerp opnieuw verder uitgewerkt tot ontwerp-RUP in het kader van een voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.

Op 12 december 2023 stelde de heistse gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum III herziening voorlopig vast.

Het voorliggend RUP tracht met deze herziening voor dit binnengebied tegemoet te komen aan de hedendaagse gemeenschappelijke behoeften voor dit uitgesproken kleinstedelijk centrumgebied. Hiermee wensen we te streven naar duurzame ontwikkelings- en bouwmogelijkheden met aandacht voor verblijfsruimte en een daarmee gepaard gaande ondersteunende groenstructuur die gericht is op kernversterking in het hart van ons centrum.

Het RUP “Centrum III herziening” vervangt volledig het huidig geldende RUP “Centrum 3”. Concreet vallen de grenzen van het plangebied samen met de grenzen van het huidige RUP “Centrum 3”. Er zijn geen geldende verkavelingen gelegen binnen de contour van het RUP.

Over dit RUP loopt een openbaar onderzoek van 5 januari tot en met 4 maart 2024. Het volledige plan ligt ter inzage bij team Leefomgeving, Leopoldlei 40 in Heist-op-den-Berg, na telefonische afspraak 015 46 14 00 of via mail leefomgeving@heist-op-den-berg.be.

Naar het plan.

Een infomoment vindt plaats op maandag 15 januari om 19.30 uur in CC Zwaneberg, zaal Vélodroom, Cultuurplein 1 in Heist-op-den-Berg.

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp moeten schriftelijk worden ingediend bij de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, uiterlijk op 4 maart:

  • aangetekend
  • of tegen ontvangstbewijs bij de administratie Leefomgeving, ter attentie van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg
  • of via gecoro@heist-op-den-berg.be met duidelijke vermelding in het onderwerp 'RUP Centrum III herziening' 

Raadpleeg de documenten