RUP Noordrand Industriepark

De gemeenteraad stelt het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Noordrand Industriepark definitief vast op 5 januari 2021. Na publicatie in het staatsblad is het RUP geldig vanaf 16 maart 2021.

Op het gewestplan is aan de noordrand van industriezone Ten Bosch een bufferzone ingetekend die de bedrijvigheid moet afschermen van de meer noordelijk gelegen woonbebouwing van Heist-centrum. In de bestaande situatie is die bufferzone echter voor een groot deel ingenomen door bedrijfsbebouwing en -infrastructuur. Delen zijn ook in gebruik als woonpercelen (veelal tuinzone). Door die zonevreemde situatie is er - ondanks de aanduiding op het gewestplan - op het terrein vrijwel geen enkele vorm van buffering terug te vinden.

Het voorliggende RUP voorziet een gebiedsgerichte oplossing voor die problematiek. Het doel is om - uitgaande van de bestaande toestand op terrein, de vergunningstoestand en de relatie tot de aanpalende woonomgeving - te komen tot een oplossing die voldoende garanties biedt op het vlak van leefkwaliteit voor de woningen zonder de werking van de aanwezige bedrijven te hypothekeren. Daarnaast beoogt het RUP ook een duidelijke oplossing te voorzien voor de zonevreemdheidsproblematiek van de bedrijven in de noordrand.

De documenten en kaartmateriaal kan je hier raadplegen.

 

Contactinformatie