RUP SPAR-site

De gemeenteraad heeft op 10 maart 2020 het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) SPAR-site voorlopig vastgesteld. Het voorliggende RUP wil inzetten op de reconversie van de site, momenteel bestemd als zone voor milieubelastende industrie, tot een hedendaags gemengde zone voor KMO en grootschalige kleinhandel. Voor wat betreft de grootschalige detailhandel wordt dit specifiek uitgewerkt op het vestigen van grootschalige detailhandel die niet thuishoort in het centrum van de gemeente en dit dan in combinatie met KMO. De reorganisatie van de site speelt in op de omgevingsfactoren zoals wonen, de aanpalende bedrijvenzone als ook de aansluiting op de heraanleg van de rotonde tot ovonde met een 5de aansluitingstak naar het bedrijventerrein.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek heeft zijn aanvang genomen op 16 maart 2020. Dit openbaar onderzoek loopt gedurende 60 dagen. 
Omwille van de coronacrisis is er op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 * besloten om openbare onderzoeken in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen te schorsen en verder te zetten na 24 april. Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Dit betekent dat de lopende onderzoeken over vergunningen en plannen hervat worden na 24 april.

* Artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituaties met betrekking tot de volksgezondheid. Meer bepaald wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, planmilieueffectenrapportage, leegstand en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Dit wil zeggen dat het openbaar onderzoek is gestart op 16 maart 2020 en geschorst wordt op basis van het nooddecreet vanaf 27 maart 2020. Bijgevolg zijn reeds 11 dagen verstreken van de te voorziene termijn van 60 dagen. Na 24 april 2020 meer concreet vanaf 25 april 2020 zal het openbare onderzoek verdergezet worden voor de resterende 49 dagen tot en met 12 juni 2020.

Reacties, opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens de periode van schorsing worden eveneens als ontvankelijk beschouwd.

Let op: officiële reacties, opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot en met 12 juni 2020  en zijn alleen ontvankelijk indien volgens onderstaand principe:
Schriftelijk indienen gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) Kerkplein 17 in 2220 Heist-op-den-Berg en dit:

  • Aangetekend
  • Tegen ontvangstbewijs bij de Administratie Leefomgeving, team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40 te Heist-op-den-Berg tijdens de normale openingsuren: hiervoor verwijzen wij momenteel gezien de corona maatregelen naar de berichtgeving omtrent de openingsuren op de gemeentelijke website.
  • per mail aan gecoro@heist-op-den-berg.be met duidelijke vermelding in het onderwerp RUP.

Aangezien de infomarkt van 25 maart 2020 niet heeft kunnen plaatsvinden omwille van de coronacrisis voorzien wij hier in een digitale vorm informarkt aan de hand van onderstaande informatiepanelen *.
Eventueel verduidelijkende vragen kunnen gesteld worden via planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be (gelieve duidelijk contactgegevens op te nemen in uw communicatie waaronder ook telefonische contactgegevens).

* Conform de verduidelijking bij de noodmaatregelen kan de bevoegde overheid beslissen om participatiemomenten, informatie- en inspraakvergaderingen, via elektronische middelen te houden.