Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SPAR-site herneming

RUP SPAR-site

Het RUP zet in op de reconversie van de site, voorheen bestemd als zone voor milieubelastende industrie, tot een hedendaags gemengde zone voor KMO en grootschalige kleinhandel. Voor wat betreft de grootschalige detailhandel is dit specifiek uitgewerkt op het vestigen van grootschalige detailhandel die niet thuishoort in de centra van de kernen en dit dan in combinatie met KMO. De reorganisatie van de site speelt in op de omgevingsfactoren zoals wonen, de aanpalende bedrijvenzone als ook de aansluiting op de heraanleg van de rotonde tot ovonde met een 5de aansluitingstak naar het bedrijventerrein.
Er wordt bij voorkeur prioriteit gegeven aan de herlocalisatie van grootschalige detailhandelszaken die niet thuis horen waar ze momenteel gevestigd zijn en die passen binnen de specifieke bepalingen voor het plangebied.

Het RUP Spar-site werd recentelijk op 17 januari 2023 door de Raad van State vernietigd. Conform de rechtspraak van de Raad van State behoort het hernemen van een RUP ter wille van het zorgvuldigheids- en het rechtszekerheidsbeginsel tot de mogelijkheden. De vernietigingsgrond kan worden hersteld door de intekening van een groenbuffer conform de bepalingen van de MER-screeningsnota langsheen alle randen van de zone voor KMO met overdruk 'zone voor gemengde activiteiten' ten aanzien van woonzone. Conform de vaste rechtspraak van de Raad van State wordt de procedure hernomen vanaf het punt waar de onregelmatigheid zich heeft voorgedaan. Het bestuur beschikt weer opnieuw over de volle vervaltermijn om het RUP opnieuw definitief vast te stellen. Deze definitieve vaststelling komt daaraan tegemoet.

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2023 de herneming van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) SPAR-site definitief vastgesteld. 

Raadpleeg hier de documenten en data via het DSI platform