Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SPAR-site herneming

Het RUP Spar-site zet in op de omvorming van de site, voorheen bestemd als zone voor milieubelastende industrie, tot een hedendaags gemengde zone voor KMO en grootschalige kleinhandel (= kleinhandel die niet thuishoort in een centrum).

  • De reorganisatie van de site speelt in op omgevingsfactoren zoals wonen, de aanpalende bedrijvenzone en de aansluiting op de nieuw te bouwen ovonde met een 5e aansluitingstak naar het bedrijventerrein.
  • Er wordt bij voorkeur prioriteit gegeven aan de herlocalisatie van grootschalige detailhandelszaken die niet thuishoren waar ze momenteel gevestigd zijn en die passen binnen de specifieke bepalingen voor het plangebied.

Vernietiging RUP

Het RUP Spar-site werd op 17 januari 2023 door de Raad van State vernietigd. Volgens de rechtspraak van de Raad van State was het mogelijk om het RUP ter hernemen.

De vernietigingsgrond kan worden hersteld door de intekening van een groenbuffer conform de bepalingen van de MER-screeningsnota langsheen alle randen van de zone voor KMO met overdruk 'zone voor gemengde activiteiten' ten aanzien van woonzone.

Volgens de rechtspraak van de Raad van State wordt de procedure hernomen vanaf het punt waar de onregelmatigheid zich heeft voorgedaan. Het lokale bestuur beschikt opnieuw over de volle vervaltermijn om het RUP definitief vast te stellen. Deze definitieve vaststelling komt daaraan tegemoet.

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2023 de herneming van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) SPAR-site definitief vastgesteld. 

Raadpleeg hier de documenten en data via het DSI platform