Schepencollege

Het schepencollege is in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn er ook wettelijk een aantal bevoegdheden toegewezen aan het college, waaronder het beheer van gemeentelijke eigendommen, onderhoud van gemeentewegen, toezicht op het gemeentelijke personeel,...

Het schepencollege wordt aangesteld door de gemeenteraad, die tevens een rangorde bepaalt. Het schepencollege beslist in de regel bij consensus.

Bij voorbereidende besprekingen over mogelijke agendapunten voor de gemeenteraad is de voorzitster van de gemeenteraad ook aanwezig.

Vergadermomenten

Het college van burgemeester en schepenen komt in principe elke dinsdagnamiddag bijeen om 14 uur.

Verzoeken of vragen voor het college richt je best tot:
College van burgemeester en schepenen Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg